Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
AWR.
BAG.
39
jtuxHiary verhs, hulpwoorden.
Aux\l\at\on, hulp , /.bijftand , m.
^wfl/ttfj wakker^oniwaaktjö^^/ .
tdkeepawake, wakker houden;
to lay awake, wakker liggen^
To awake, wekken, wakker ma
ken, opwekken, ontwaken
y.; to awake one out of hisjleep,
iemand uit zijnen flaap wekken
Awaker, opwekker, m,
Awakingf opwekking , f,
Award, vonnis,
T)award, uitfpreken,
afweren, y.; to award a blow,
eenen flag afkeeren,o/verzetten
Aware, op zijne hoede zijn,
gewaar worden; / was not
aware of U, ik was daar niet
op verdaclit.
Away, weg, van kant, maak n
weg, ady, &y. ito go away, weg
gaan; get thee a-wayhence, weg
van hier ; get thee away prefent'
ly, fluks weg; away with /ƒ,
daar mede.
Awe, ontzag, vrees, eerbie-
digheid, /. to he inawe, vree-
zen, ontzien ; to keep in awe,
in ontzag houden; to fiand in
awe, ontzag hebbei, onder
ontzag Haan.
To awey in ontzag houden, on-
derhouden . affchrikken, v.
To awe the fubje&s into obedience,
de onderzaten door vrees on
der gehoorzaamheid brengen.
Awe band. teugel, ontzag-middel.
Awfuly ontzagchelijk, vreesfelijk,
ijsfelijk , adj,
Awfutnefsy ontzagchelijkheid, /,
Ayfkward, averegts, verkeerd,
onhandig, onbehendig, ad'u
Awkwardly, verkeerdelijk adv,
Awkwardnefs, ODbehcndigheid,/'
Aml, eist, m.
Awm, or autae of wm, aam
wijnfi tl,
Awn^rgy klein zeilrje.
Awry fcheef, krom, verdraaid,
aay ; to turn ay^ry , verdraaijen,
fcheef inak«D: t^ kok êwry^
fcheel kijken, fcheef zien; he
wears his Pioes awry, hij gaat
zijne fchoenen fcHjef.
Ax, bijl, /.; butcher*s ax, flagers
h\ïï-, chip axt
heer-bijl, ftrijdhamer.
Axel-tree, wagen-as, m,
Axel'pin, wagen-lens, f.
Axis, as , fpil, ƒ.
Axiom, grondregel, m%
/iy, or yes, ja wel, aJy,
Ay , ay, wel, wel.
Ay mei 0 mij I
Ay, ever, altijd, eeuwig,
Ay^green, huis-look,
Azymuth, topboog, m,
Azure, hemels blaauw
Azurtd, met hemelsblaauw be-
fchilderd.
Azymes, bet feest der OBgehe*
velde brcoden.

BABBLE, klappen, foap^
pen, fnateren, kakelen, y.
Babbler, babbelaar, kakelaar, w.
Babbling, gekakel, geklap, gs-
fnater, n.
Babe, kindje, zuigeliqg,
Bdbery, kinderfpel, n, fpeël-
goed, n
Bnbypiip, kindschheid , f. kiad-
fchap, n.
Baboon, meerkat, f. baviaan , m.
Bacchanals, drink-feestea, flemp-
fee^ten.
Bachelor, vrijer, jongman ,m,\an
old bachelor, een oude v ijer,
w.; a knight bachelor , ridder,
fchildknaap, m.
Bachelorpjip, vrijerfchap , onge-
huwde ftaat.
debuirenfte zi de,/,;
to break ones back , iemand d.-a
bals breken; the back of a
knife, de rug van een mes;
the hack of achair,leum van
een' ftoel; to turn one^sback to
one , iemand den rug toekeerer ;
the back oftltJhaud^ het öuittn
B ^