Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEW.
BE W.
3P
Bewald , adj, fenced about with
yf^lts, jonified.
Besvailen, y, to fence about wun
walls and bulwarks,
Bewaodelen to walk upon , to
fnqutnt-
Bewandeling, f, walking upon,
Btjwaren, y to keep , prefcrve.
Bewaring, f keeping, preferving,
Be'vateren, v, to water.
Bewateren , bepisfen , v. to pifs
upon.
Bewatering. f, watering.
Bewegelijk, adf & adv, moveable-
bewegelijk, hartroerend, pha.
ble, moving, pathetical, een
bewegel jk uicd/ukfel ,
ing fentence,
Eewciielijkbeid , f, mobility ^path-
eiical behaviour,
Beweenen, v. to bewail, wsep
over.
Beweening,/. wtftf^m^ oyer, la
me ruing.
Bewegen, v, to move, induce,
alfo to ap^.
Beweging,/, moying of the af*
f£ti'ns,
Beweger, m, moyer,
Beweldadigen. y, to benefit, A
ao one a good turn.
Beweren, y, to defend, affert,
affirm.
Bewering, ƒ. afferting.
Bewerken, y, to work out.
Bewerker, m, he that works out.
Bewerking, ƒ. working ou%,
ope ation.
Be werpen, begoeijen, v, to caß
at; ik kan dien boom niet be.
werpen, / cannot caß fofaras
that tree.
Bewenen, adv, weßward of, at
th- wefl fide,
Bewierooken , y, to cen fe, to per-
fume with frankincenje.
Bew s, n, pr0jf% evidence, de
monßatiun
Bewi sSrief, m written evidence,
alfo ufig-mrnt.
Bewijsreden,/, argument.
B wijzen , y, to prove, demon*
Urates alfo to affign\ eer be-
w j^en, to give honour ,totcve'
rence ; vriendlchap bewijzen ,
to Jhow friendfidp.
Bewilligen, v, to confent, yiela, )
BewiU'ging, /, confent.
Bewimpelen, v, to coyer with a
pretence, to difguife ^ palliate,
cloak; de zaak bewimpelen;
mince the matter.
Bewimpeling, f, difguifing, pre-
tence, colour.
Be wind, n, adminißration , man»
ag^ment; het bewÏD'i hebben,
to haye the adminiß ration,
manage.
Bewinden, v, to wrap up, to in*
yolve, enveloj).
Be '.indhebber, m, adminißrator ,
manager , direäor.
Bewindhebbing, f, adminifiration,
Bewinding, f, wrapping up,
Bewindfel, n. that which is wrap*
ped about, cover.
Bewindsman, m, agent,
Bew-o«en , adj, induced, moved,
Bew'dken, v, to cloud, obau*
bilate.
Bewolking,/, cloudings darkening $
obnubilation.
Bewonen, y, to dwell in, i/ihabit.
Bewoner, m, inhabitant,
Bewon ng, / inhabiting,
Bew 'ond,ä^y. inhabited,bewoon»
de landen, inhabited countries,
Bewoonlijk, adj & adv, inhabit*
able, fit to dwell in.
Bewoorden, v. to word, exprefs ^
hi) weet zijne meening wel te
bewoorden, h- knows welt how
to exprefs his meaning; zijn
briifwas wel bewoord, his let*
ter was well wrd^d.
Bewo' rd ng,/ expreßQn,phrafe;
nette bewoording. quaint ex*
Preifton,
Be ttst, adj, acqu •irted.^confci 'us ;
hij was er van bewust, ht
was privy to it.
Bewustheid, /. conftioufnefs.
Il
Y
r