Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
- 'S
BER.
de brengen, to propofe, to put
in ifuefllon*
B;reds, ady. already
Bjregeneg, y. to rain upon.
Beregten, y. to adminißer»
Bereidw'n, v. tn prepare, drefs \
Jakenbere der , m, cloth-
drfßer\ \QtTbtxt\^eT m,ianner.
Bereifünü, f. preparation.
Bereidvaardig, adj. ready and
prcpjf'd.
Bereidwillig, adj. ready and wiv
linffy officious.
Bereid w IMgheid, ĥ readinefs of
viind, oftclou'nefs.
Bereik, n. nach, hei is buiten tnijn
bereik ^ it is out of my recich.
Bereiken, y, to reach unto,to or
ttiinto ; zijn oogmerk bereiken,
to compafs his mi d, to obtain
one*s aim; ik heb den ouder
dom "Van vijftig jaren bereikt,
I have attained the age of fifty
years.
Berekenen, y. to calculate , to com
ptite, to reckon, to rate.
Berennen, (eene ftad) y. to snyefi
a town.
Berennen, y. to oyertake by r«/.-
ning or ga Hopping,
Berg, m, mountain, hill; berg
Zton , mount Sion; hooioerg,
hay-flack; z jne haren ftonden
te berge , his hair flood at an end.
Bergachng adj mountainous yhilly.
Bergen, n, to fave ^ fccure; de
goederen van een fchip oer-
gen, to faye the goods, or cargo
of a fhip; iemands leven ber
%tn;tofaye one's life; berguw
gereedfchap,/»a? up y^urtools,
berg u , ga u t den weg, fland
out of th. way.
Bergen, veroergen , y.to hide; ik
weet n et waar ik mij bergen
zal , I don't know where to hide
• myfclf.
Berger , m, he that faves.
Berging, ƒ. a faying ; 1 jfsberging .
faying of one^s Ife , aljo, flieliei
after ßipwreck.
BER.
31
Berggewas, n, mineral,
Berghoen, m, ph'ajant hen,
[berghouten ot bargboutea, n,thB
ribs of a fltip.
Bergje, n. hiUock,
Bergplaats,/, magazine, repoC»
tory.
Bergpeper. OT pepper of th'-mount*
Bergfiap, n. mineral Hqucr%
Ber^ftof,/ bergwerk , n. t^.ineral.
Bergtop, n2. t.p of a hi'l,
Berigt, n, informari9n , account,
lierigten, v. to inform, inflru^,
Beri^iter, m. i^-fl-uclor, informer,
Berifting , ƒ. injo/mation.
B ri.den, v, ioride on horfeback];
to manage a hurfe,
Beriljffj beryl, (^kind of green ge'n,')
Berspachtig,öri[/. g^iVtfn toreproy^
ing, reprehenftye., critical,
Berispi lijk j, adj. & adv, reproyo
ble, rtprehcnfible»
Berispen, y. to reprove,
Berisper, m, reprover^
Berisp ng,/. reproof ,reprekenfio»,
Berkenme.jer, m, groote beker,
brim ner.
Berkenboom, m. birch tree; ber-»
ken bezem, m, birchen broom;
berkenrijs , n. birch,
Bernagie , /. borage, (a« herb.')
Bernfteen, m, amber,
Beruemd , vermaard, adj, famous,
renowned.
Beroemdheid, n, famoufnefs, re-
nown.
Beroemen, y. to boafl, brag.
Beroeming, /. boaflirg , bragging.
Beroep,«, beroeping ///»?,
vocation , appsal; wat is zijn
beroept whit ts his calling?
what is his employment ? een be-
roep op den koning, an appeal
to the king.
Beroepen, y. to call together, to
call unto, to challenge ; het par-
lement beroepen, to call', or
futimon the parliament; ik ksn
hem niet beroepen, I cannot
call to him, he is beyond ih*
reach of my voice,
B4

M