Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ST
bem.
incumbrance.
Belonken, v. to look with a wanton
eye ; to ogle,
Beionking, ƒ. looking with a
wanton eye,
B:L>gen. adj, belied,
Beloonen,v. to reward^tecompenfe,
B-.iooiibaar, adj. rewardable,
B looner , rn, rewardtr.
Belooning, ĥ reward, recompenje,
wages.
Beloop, n, het beloop der we
reld , the courfe of the wo-Id,
Btloopen,"v, to reach by running;
beloopen, bedragen, to amount,
hoe veel beloopt het? how much
does it come to ?
Beloven , y, to promife»
Belfnoer , f, bell-firing.
Beluisteren, y, to eavesdrop,
Belu s.eraar, luistervink, m, eayes
dr pper.
Beluistering, f, overhearing.
Belust, adj, defirous, lußful; belnst
zijn, to d fire eagerly, to have a
longing y eene beluste vronw,
a Wjman that has a longing.
Belustheid , f, an eager appetite,
eager nefs , the longing ofwomen.
Belijden , y, to confefs» proffs.
Bel ider, m, confejfor, profeffor.
Belijdenis , confeffion , profeffion -,
eene behjdenis des geloofs, a
confejion rffaith; belijden.s van
Godsdienst doen, to make a
profeffion of religion,
Bemagngen, y, to cor quer ,feize,
overpower; eene ftad bemagti'
gen, to conquer a town*
Bemagtigiiig, f, conquering.
Bemannen , y. to man , to furnifii
with men; een fchip bemannen,
soman a ßip.
Bemantelen, y, to c'.oa\y to pal-
liate, to conceal.
Bemanteling , f, cloaking ^ pre
tence.
Bemerken, y to perceive, appre
heni^ begin to fee.
Bemerking, f. pe ceiilng*
liemest, adj, dunged.
bffn.

Bemesten, v. to dung,
Bemetfelen, v. to wall up.
Bemiddelaar, m, arbiter, arbi»
trator, mediator.
Bemiddeld, adj. rich, wealthy.
Bemiddelen, y. to arbitrate, ms-
diate.
Bemiddeling, f, arbitrement, ar-
bitrage, mediation.
Bemind, adj. loted, beloved; be-
minde vriend, beloved friend.
Beminnelijk, aij. & ady, lovely,
amiable,
Öeminnel jkheid, f, lovelinefs,]
Beminnen , y to love.
Beminnenswaardig, adj, worthy
to be loved.
Bemoeial, m, bufy-body,
Bemoeijen, y. to meddle with, to
trouble him felf, to take pains, io
concern-himfelf; hij wjI er z ch
niet mede bemoeijen; ke will
not concern himfelf with it*
Semorfen, y. to Joil, foul,fully,
Bemorflng, f, foiling, fuilying.
Bemorst, part, foiled, fouied,,
Bemost, adj, mofy,
Bsmuren ,y. to wall, fy mure^ to
fence about with walls,
Ben, mand , ƒ. haßet, fcuttle»
Benaaijen , y. iemand benaaijen,
to mend one's cloath,
Bentarfiigen , y.J to endsavour\,
ufe diligence»
Senaarftiglng, f. endeayjur, appli^
cation, diligence»
Bjnaauwd , adj. firalt , anxt*
ous; benaauwd van borst, a^h-
matical; benaau.vde tijden^
dipcu't, or hard times,
Benaauwuh.'id ,f,firait ji.oppreft-
ion,
Benaauwen, y. to ft raiten, opprefs \
ik moet m)l geweldig om zij-
nent wil benaauwen, I muß
live yery hard, or very fparingly
for his fake.
^ca '-eld, adjt prejudiced^ dan-
aged»
'-n. to danage,^pre^
Ja ire,
B 8