Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEK.
Bekommering, f. incamhrarce,
aptreh^pfion t umbrage.
Bek mmerlijk , adj. & aav- iron
bUjO'ur,
Beko'T:m!.rnis,/". care , folki'ude.
ik ht-b raijrt
bekomst, / have aten enoughs r
as much cs is co>.v{Kier,t, / havt
eaten wed, I huve eaten fiti
Bekropen, v. hj zal het met
den dood bekoopen, it wil
eofl him hls life.
Bekoord, adj. chtrmed; tempfd,
Bekoorder , m. tempter , enticer.
Bekoorlijk, aaj & adv. allurable ,
enticitg, charming, attraSliye
Bekoorl jkhe d, f. charm, allure
ment.
Bekoren, y. to tempt, allure, en-
tice ^ charm.
Bekoring, f, temptation.
Bekorften , v, to enompafswith a
crujl, 10 put in a crufl.
Bekorten, y. to be (hort; toJhor
ten.
Bekostigen , y, to defray the char
ges.
Bekostiging, f. a iefirayhg of
charges; hij heeft er de be
kostiging van, he is at ths
charae of it.
Bekracht gen,r, to confirm, ratify ;
de uitkomst heeft zijo zeggen
bekrachtigd, iffue has confirm
ed what he faid.
Bekrachtiger, m, confirmer.
Bekrachtiging, f. confirmation.
Bekranfen , y. to adorn with a
garland.
Bekreunen,zichbekreunen, y. to
be concerned, to matter ; ik be
kreun er m j gansch niet aan.
/ do not matter it at all.
Bekrijt, adj. met krijt beftreken,
chti ked.
Bek rijten , beweenen. y. to bewail
Bekrompen, adj. fcanty, fparing.
Bekrcmpen gehuisvest, narrowly
lodged.
Bekr mpenheid, f, fcantintfs
narrownejst
BEL.
»7
iSekroonen, v, to crown; meteei
bekroond, crowned with ho-
nour.
Bskruid, acj. full of herbs ; be-
kruid, met kruiderij beftr' oid,
fpiced , feufon^d with fpices.
Bekruipen, v. to crtepjneakingly
upon, to fur prize.
Bekkefnijder, m. cut-throat.
Beku pen , y. to intrigue ; to i>lct.
Belt waam , adj. fit, apt, able, con^
gruous.
Bekwa?mheid, f. fitnefs , abi i y.
Bekwaam maken, y. to fit^ ena-
ble , qualify.
P>ekwaam maker, m.fitter, qua-
lifier.
Bekwamelijk, adv. fitly.
Bekwi nen, y. to languifh for.
Bel, f. bfll; waterbel, butb e.
Belaagd,j. entrapped^ey.fnared.
Beladdering, ƒ. Icalade.
Ilelagchelijk , aaj. ridiculous
belagchel jk voordragen , to
turn any thing int" ridicule.
Belagcheli kheid, ƒ. ridinHcuft.efs.
Belager, m lyer in wait, en-
f arer.
Beladen , y, to load; to freight.
Belflgtn, V. to layw y
Belaging, f. laying i:i wait.
Belang, n. importance, concern,
interefl; eene zaak van weinig
belang . a thi'g of fmall import"
ance ; ik neem er geen beiaöis
in , I wonU cohcern myfelf wub
ir ,or r bout it; de Delangen van
den ftaat, the concerns of the
fiate; het is zsjn belang om het te
doen, it is his intcreffto co it;
belangende die Zfiik, concerning
that mutt r ; wat mij belangt,
for my part.
Belangen, v. to concern; to re-
gard; to interest.
Belangende, prep, concerning.
Belasten, be/waren, v. to bur-
then , charge.
Bel m n. bevelen, y. to charge ^
command.
Belawcren, y. to defams^t to fian*
B fl

tf