Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEH.

eught to think that; ik heb ge-.BchulpiiimhHd//^tfif/Ttf/,'foAr^^.
daanzoo als het behoort, ƒAayr Behuwd vader, ir./tft/ztfr in iaw,
donewhat was fit; wien behoort Behuwd toon, nt, fon in (aw,
dat huis ? to whom belongs that Bchuwelijken , y. to get by mar^
houfe i who owns that houfel
dat behoort tot deze zaak niet,
that does nnt partain to thii
matter ; doe het naar behooren,
do it as it cught ta be.
Behoorlijk, adj. & adv, becotning,
fit, decent; ter behoorlijker tijd,
in due time.
Behoorlijkheid,/, decercy,
Bchoudelijk, ad;, & adv* eafily
faved ; behoudelijk, rmts,adv.
provided.
Behouden, redden, y. to fave,
keep , preferve ; iemand het le-
ven behouden, to fave one's
life.
Behouden , onder z ch houden , y.
to keep, retain ; wij hebben het
veld behouden, we have kept
the field', het fchip is behou-
den , the veffel is in fafety; in
behouden haven, in a taf e port,
ik wensch u behoude reis , /
wipt vou a good journey; hij
heeft het geloof behouden,
has kep- the faith.
Behoudenis, /. prefervation, fal
vat ion, fafety.
Behoudens, pfep. fave.
Behouder, m,faviour,preserver,
keeper.
Behuisd, adj. having a hnu^e\
eene behu sde ftraat, afireetfuH
of httufes; een wel behuisd
dorp, a village well flocked with
hou fes , a populous village.
Behuizing, /. a houfe and its
apartments.
Behulp, of behelp, n. help, fhift;
ik gebruik dit maar tot een be-
hulp. / only make ujeof tnisas
a piift,
Behulpelijk , adj, & adv. helpful
Behulpzaam, ady. i;jk, adv, wil
ling to help; iemand de behulp-
j zame hand bieden, to be help'
ful to one^ to ofjlfi one*
riage; hit beeft veel geios met
baar behuwelijkt, he kas a
great fum of money im marriage
with her.
Beiaard, adj. aged, old; bejaarde
vrijfter, old maid.
Bejaardheid , f, old age,
Bcide , pron, both , alle beide,
both of them.
Bdden, y. wait, tarry.
Beitel, m.chizzel.
Bejegenen, e. to meet, happen,
occur; hij bejegende mij op de
ftraar,Atf metwiih me in thtfireet;
mij is nooit iets zulks bejegend,
I never met with fuch a thing in
my life; iemand vr endelijk be*
jegenen, to ufe on^ kindly.
Bejegening,/, rer^counser,meeting,
occurrence y chance', wonderba-
re bejegening. firange occur'
tence; vriendelijke bejegening,
kind ujage.
Beijveren, y. to endeavour zea'
loufly.
Beijvering, /. zealous endeaiour*
ing.
Bek, m. the mouth of a beajf.
Bek eens vogels, a bill, beak i
houd den bek, bengel. hold
your tongue, Ji'rah; ik zal u
den bek wei fnoer en, PU make
you hold ymr tongue
Bekeerd, adf, converted.
Bekeerder, m. converter.
,v. to turn , convert: te*
mand tot het christelijk geloof
bekeeren , to convert one to the
Chnflian faith.
Bekeering, / converfton, repert"
tance.
Bekend, adj. known^ difc^med ; be •
kende zaak« known thing; naar
den bekenden weg vragen. toafk
what one knows beforehand;
een van mijn? goede beken-
den , one of my acquaintances »
B