Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ATT.
AUG.
ar
AitmptUg, onderneming, /I
To atund.^ opwaciiten, verzeilen,
V,,* to üttend one* iemand op*
wachten ; grtat danger did fit-
tend him, groote gevaren ver
T(ia tributettocc\genen,toepM£en,
toefchrijven, v.; to attribute to
himfelt, zicb toepisfen, aan-
matigen.
Attribution J toeeigeniog, toepas-
zelden hem; the like puniJknuKt] fing , ĥ
attends him, dezelfde ^rt^üAttrition , wrijving, fchiiring, ƒ.
ftaat hem te wachten ^f^tffl«/T"«? ayait^ baten, te ftade ko«
unto, opmerken, gadeilaan, men, vorderlijk zijn, y.
Attendance, opwachting, oppas .fvar/r, voordeelen ,
Äng , behartiging, f, \AjanabU, vorderlijk , nuttiglijk ,
Attendance , hofgezin, dienstbo- dienflig, aäj.
den, hofvoJgers ; tt havegreatWo ayale , zikken , y. n.
attendance , eenen grooten'/fi^arict;, gierigheid, f,
(loet van dienstboden hebben.'yfvöficioMi, gierig, j///. lijk,ö^y.
op wachter, kamerdie- zfr/»/? ,(ecn fcheeps woord), wak*
naar, m, ker, voort, adv
Attention 9 opmerking, ƒ. aan-/^«èa/w, donkerï^rnin,
dacht, ƒ. /luäion, verkooping bi j opflag,/
Attentive f aandachtig, opmerk
zaam, adj^
Attentively , aandachtiglijk , adv,
Attentivenefs, aandaclitigheid, f,
To attenuate, verkleinen, y.
Attenuation, verkleining, /•
ro getuigen , y.
Attejlatlon 9 betuiging, ƒ. getuig
fduift, n.
Attire, gewaad, tootfel, verfier-
fel, ff. kleeding, ƒ; the attires
of a Hag, de volvrasfcnc hoor-
nen van een hert.
To attire, verGeren, oppronken,
optooijen, v.
Aitirer, verlierder,
Attiring, verüering, optooljing ,f.
Attorney, pleitbezorger, w.; attot"
ney general, prokureur-gene-
raal; a letter of attorny^ vol-
magt brief prokuratie.
Attorney f hip, prokureurfchtp, b.
gevolmagtigdheid, ƒ
To attra^, na zich trekken, aanlok«
ken, V ; he atSraSs the eyes of
dl the world, hij trekt de oogen
van de geheele wereld op zich.
AttfaSion, aantrekkelijkheid, ƒ
aanlokfel, n»
Attradlive, aantrekkelijk, bekoor-
lijk, aav,
ditfibuUi eigenfchap,/«
lu&ioncr, verkooper bij den op-
flag , m,
Audacious, (lout, adj. lijk, ady»
/fudacity, ftoutheid, ƒ.
Audiblei hoorbaar, overluid ,adl\
Audience, gehoor, n,; an audience,
eene vergadering,toehoorders;
to give audience, gehoor ge-
ven, verleenen, 0/vergunnen»
toehoorder,rckeiimee«-
ter, m.
The auditor of the exchequer , de
rekenmeester van de fchafkist.
Auditory, hoorplaats „ gehoor«
plaats, f,
To avcr-ge^ wrekéa, v,
Ivenger, wreker, «7.
Avens, nagelkruld, n,
Avenue, toegang , dobrtog^, m.
Averment, average, averij, ver.
zekering, bevestiging, Hand-
houding , /.
To aver, verzekeren, ftaande
houden, bewaarheden, y.
Av'.rfatiott, afkeer, weerzin,
Averfe, afkeerig, adj.
Aver firm, af keerigheid,/, afkeer,
weerzin, m,
; To avert ,af keeren , afwenden|,y
Averting, afwending, f
Auger, boor, avegaar, f,
To augmentt vcrracerdeKti,ver-
I
I