Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ASS.
Afftis, fïflgelatefte goederen.
/Iffgveration , verzekering, /.
Ajftduity, geduurzaamheid, ge-
ftadigheid, /.
AJiduouSy geftadig, gedurig, adj,
lijk, adv,
To ö^/r«,overwijzen.beftemmen.
aanbellen, aantoonen, v*
overwijzing. beftera-
raing, ƒ.
AlJignmenCy fchuWovermaking,/".
To ajjtmilatty gelijken, vergclij
ken , r.
Ajfimilation, vergelijking , ƒ.
To affimnlate ^ gelijkmaken, na
maken, nabootfen, y,
To afjifl, bijftaan , helpen, onder
ftand doen, bijwonen, y.; /
cUijl one in Ms necefuy, iemand
Asa

Afuaßve, verzachtende, rerlifi-
tende, ftiUend, adj»
Toaffubjugue onderwerpen,y.Ä.
Ajfaetude, gewoonte,
Toafume, aanmatigen, op ziek
nemen,taan':men, v.; toaßume
a title, cenen titel aanneraeu;^
he affames too much to himfelf\
hij matigt zich te veel aan.
Afumption, aanmatiging, aanne*
ming, /:
Afurance, verzekering, ƒ. ver»
trouwen, n*
To afure , verzekeren, y*
Ajfuredly, zekerlijk^ ady»
Aßurednefs, verzekering,/;
Affurer , verzekeraar ,
/Iffuringy verzekering,/.
Aflerifx, ftarretje, n.
in zijnen nood bijllaan; to ajftfl Allerifm, geilernre, «»
at a meeting, eene vergadering To aßert, verfchrikken, y. c.
bij wonen.
A^ijlance, bijftand,onderftand,»?
hulp , /.
Affiflant, hulp, /
The ajfize of brsad, de letting
van'het brood.
Ajfizes, zitdagen, rcgtdagen; ^o
keep affizes, rei:>tdag houden,
vierfchaar houden, y,
To afize weigh. s or meafares , ge
wigcen of maten ijken, y.
Affizcr, ijker, ///•
Ajjlzin((, ijking, f,
^llfoc'able, gezellig, adj,
Afociate, medgezel, bondge-
noot, makker, m»
To afociaie, vergezelfchappen,
verzeilen, vermaagfchappen,
vervoegen , y.
Afociating, verzelling, vergezel
fchappidg, /.
Affociation, vereeniging, /.
To ajjoil, entflaan, van den ban
ontflaan, y.
As foon as, zoo dra als, adj.
To affort, in foorten fchikken , y.
To affuage, verzachten, verligten,
ftillen, bedaren , y.
-Affuager, verzachi^r, vciligter,
verzoener, m%
Aflhma, kort-ademigheid, be*
naauwde borst, /.
Aflhmatical, aamborstig, engborj-
tig, kortademig, adj,
To aflonijhy verwonderen, ont«
zetten, y,
Ajlontjhmenty verwondering, ont-
zetting , f,
Aflraddle, ajlride, fohrijlings, adr»
AJlragal, zuilkrans, m,
Aftray, aan het dolen, opeen*
dwaalweg, ady,; to ga aflray,
dolen , dwalen ; agoing aflray,
eene dwaling, doling; tj
lead afiray, doen dolen , op
eecen dwaalweg leiden«
Aftri&ion, zaraenbinding, «r-
mentrekking^ /.
Aflrolabe, fterplaat, ftcrremeter,
Afirologer, ajlrologxan, fterrekij-
ker, voorzegger, uit den loop
der fterren, m,
Ajirology, de fterrekijkkunde,
voorzegkunde uit den loop der
fterren.
Ajironomer, fterrekundige, m»
AHmnomical, fterrekundig,
Ajironomy, fterrekunde , f,
/ifunder, Vnzonder, op zich zel-
ve», ondexfchïidcn, van cen,