Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
war.
wat.
345
draiken, adj, VVarrantahle, verdedigbaar, ver»
Wantonly y op eene dartele wijze,I antwoordelijk, ady.
aay.
Wantonnefs, dartelheid , ƒ.
Way. onrlog , kr::g, m ; tomnhe
war, krijg voeren , beoorlogen;
a rftan oj war. een oorlogfchip.
To war, oorl gen, y
T kwinkeleren, zingen ,v.
Watblm^y gekweel, n.
Wordy wijk,hechtenis, be waring
ƒ.; the ward of a lock, de tan.
den van een flot.
To wafdy bewaren, de wacht
hoi'dtn, V.
Warden, bewaarder, opziener,
toeziener, tn,) ckurch-^warden,
kerkmeester, diaken; thi war
den of the mint, de waardijn van
eene munt, muntmeester.
Wnrdr')be, kleerkamer, 'kleer-
kas,/.
Wardjhtp, voogdijfchap. «.
War»», ware, koopma«ifchap . f
china ware, porfelein; wan
houfe, pakhuis, n.
Warfare, krijgvoer;^,
Warily, voorzlgtiglijk, op z jne
hoede , ady,
Warintfs, voorzigtigheld,behoed
zaamheid , zuinigheid, /.
Warlike, ftr'|dbaar , krijgshaft g
dapper, ady,; warlike dlf 'cipline.
krijgstucht, f,
<fVarm, warm, adj, & adv.
To Warm, warmen, warm maken,r
Warming, warming,/.; warming
pan , bedpan.
Warmnefs, warmth, warmte, /
T'j warn, waarfchouwen, v.
Warner, waarfchouwer, m.
Warning, waarfchouwing, f
TowuTp,h\x\gQTi, draai'ca , fche*-
ren, y,; to warp ftp apiip , een
fchip opw nden,
Warrant.gtztig^chiMi, n.volmagt
To warrant, ftaande houden, bo g
ftaan, voimagngen , y.; I will
warant you, ik verzeker bet u,
ik fta er u borg voor.
IVarranty, verbindtetiis, vol^
magt,/.
f'arren, diergaarde,/.
Warrio! krijgsman, m,
iVart, wrat, J.
Wary , voorz gtig, behoedzaam,
zuirig, aaj lijk any,
T> wapi, wasfchcn y.
To wajh away, afwasfchen, affpoe*
len, wegfpoelen v.
ir^fhbale, W3>bal, m,
Il/aPter, wasfcher, m,
W jh , waterachr g, damp'g, adj,
n^^fp , wesp , f
fVafpipi, \nbb\z, fnaauwachtig
adf,
lyafpifhnefi, korzelighe d, oeic*
liaheid, /.
IVafle, onnut, woest, adf,; wafii^
ground, onbebouwd land, 0.;
wajie paper. fcheurpapier , n,
IVafle woestheid, verkwisting ,/.
rowfz^tf, verwoesten verkwisten,
verteren, doorbrengen, ver-
nielen , y.
IFaft ful, verkwistend, vernie-
lend.
li^adtfulnefs, verkwisting, /.
li^cjlpr , verkw ster, m,
(Fajlefulnefs , kwlstachtigheid , /.
li-atih wacht, f.', watch, zak^
horologie . n,; watch maker ,
borologiemaker, m,
To watch , waken.y.; towitch an
opportunity, eene gelegenheid
befpieden.
IFatch^r, waker, befpieaer, m,
Watchrt, bleek hlaauw, adt,
lyatchful, waakzaam, wakker,
iorgvuldig, ai^j 1 jk , adv,
iPatchfu^nefs, waakzaamheid, /.
iFatchirif!. het waken, /.
'l^ater^ warer, n,
T'üWfl/tff, bewateren befproeijen,
y.; to water a garden , eenen hof
befproeijen
Waterage, veergeld, 0. fchuic*
vracht, ƒ.
Waterijh, waterachtig, adjt
O 7