Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜNl.
unl>
on
(Jifitnefs, onbekwaamhïid,
voeetUjkbjid, /
T't-unHüd , omvouwen, v.
il'itiiliing, or.ivcüwirn, /.
kJnio.d'r.fu , unvuorzkn, Oiiver
h eis, . y.
Vhfori'uivMti, ongelukkig, arj
fli/v.
i; /'/wZ,onoruchibaar, vruch
teioo.^ , adj.
Ur.g . opc-lelmoedig » laag.
ha-9 fl^/. bik aiy
Uug'inile, onbelV-hila, ndj.
Ungertl nsfs . ongefdhkibeid,
oiï>a fü< ni jiaie^cl. t
UnaoUinéfs . ongüdvruchlifehfiid
goddcluosheld.
C.'^oaly, ongqd¥ruchtig, godde
loos, aaj. lijk, adv,
Ungoyerj able y onregt erbaar on
beftierbaar, toomeloos, uaj
UiK , aaw,
V^gracefiiU onbevallig, adj
Un^raceiuintrjs onbevall gheid,/.
Üogracious , beleedigend . onaan
genaam , adj. - '
Ungrateful, ondankbaar, adj- &
ady.
Üngra'efulnefs- ondankbaarheid./
Unguarded , zorgeloos , aaj.
Uhhandfomeleeliik, lomp,./.
Ünhandv, onhandig, onbehendig,
adj. & adv
Unhappy, ongelu kkig, rampzalig .
adj, & ady,
ÜnhurmjuU oiifchuld'g , adj.
Unhealtfn , ongezond , f.
ü^ihealthy, ongezond, adj.
Unht'ard, ongehoord, adf.
l/ /; '^/j>g',onvoorzigc g, onzorg
vuldig , anj.
To unhinge, uit d^ hengfeis lig
ten, y.
Ih.hoiy, onhiilig, adj,
To unho k, onthaken, v.
To unhr>rftt one iemand uit den za-
del JigteD, V.
XJnh'tn, onbefchadigd, adj.
Unic>rny eenhoorn, m.
Uniform, eenvormig ,
eenerlei, adj.
UHtformity, eeuvormigheid, een*
pariiiheid,/
Unimnahle, onnavolgbaar, adj,
(Jnimprnyable ^onvQrhQX.et\ ]k,adj.
Unir.tell'gible, onverftaanbaar, aaj,
Uniritenupiid, onatgebroken ,
adj.
To omleeden, uit het lid
doen, y,
ü'iioa, et-ndragt , overeenftem-
ming , vereenii^ing, /.
IJ'.it, enkel getal. ». eenhed. m.i
Wilts , lens, hundreds,tlioufürdSy
ecuheden, tienen , honderdco,
dmzeoaen.
To uhtu vereenigen, V.
Unition y vereeniglng. f.
Unity , eenigheid, eendragt, /
UniyerfaliA\^txi\zen ^a^-j. & adi*
f/Aiiver/ö/i^y , algemeenheid, / .
üniverfe, heelal, n,
U iyerfi)y , hoogefchool, /.
Uf>jufl\ onregtvaardig, onbillijk ,
adj, }
U*>juMfiabU, onverfchoonbaar,
^adj» r
Unkind, onvriendelijk, onbeleefd,
adj. lijk, ady,
Ünkindnefs , onvriendelijkheid ,
onbeleefdheid , /
Unknowingly, onwetendlijk , ady.
Unknown, onbekend, onge we*
ten, adj.
To wniöc^, ontrijgen, y.
Unlacing^ ontrijging, f,
To unlade, ontladen , y.
Unlawful.onwenïë, ongeoorloofd,
adj. & ady,
Unluwfuinefs9 onwetiigheid, /.
Tü unlearn y ontleercn, ontwen-
nen, y.
Ünlearnedonkundig,
adj,
Unltfs, ten z'j, behalve, totj
Unlike , ongelijk, on Ijkend, ar%
Unlike line fs , on waar fch: jnli jk-
heid, /.
Unlikely, onwaarfch^jnlijk , ady»
Unlikenefs, ongelijkheid, f,
eenparig, .Unlimited , onbepaald, adj,
To unhitdi ontladen, losfen , y*