Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
AS
ASH.
23P
to /wJifel/y hij matigt zich rc
veel aan.
Arriw , pijl, (Imot with ar.
arrow, met een' pijl fchiecen
Jrfe, aars,«;.; arfe-gut, aardarm;
arfe hole, aarsgat.
jfr/enal, tuighuis, n»
Jrt, kunst. /.; th$ bUck art ^ de
zwaite kunst; the liberal arts y
de vrije kunften.
if m^fler of arts t een meefter der
vrije kunften.
Artery, flag-ader, pols »ader,
hart a.ier, w.
Arterial-blood, flag ader bloed.
Artichoke the bottom
of an artichoke 9 de ftoel van
eenen artisjok.
Article artikel, verdeelpunt,
n,; article by article, bij artike
len; to fur render upon articles,
zich bij verdrag overgeven.
To article, artikelen , v.
To article f voorwaarden maken.
Artimlary Verdèelpuntig, adj.
To articulate y cnderfcheiden,
voorwaarden maken, y.
Ankulately, onderfcbeldenlijk ,
adv.
Artifice^ kunstgreep, kunst, be-
hendigheid , A
Art'fic-.r, kunftonaar handwerks-
man, m.
Aitijkial, kundig, behendig, aar
dig, adj. liik, adv
Artillery, gefchuc, krijgstuig , n. ;
a train of artillery, een fleep
van grofgefchut; the artillery-
gtouifi, de doelen.
Aftifnn, ar:i{l, kuuftenaar, m
Anfefs^ kunfteloos, adj.
Aruj'picy, waarzeggerij, wigche-
larij, door het ingeirand f.
As , ais, gelijk als, zoo als, indien,
eonj.-^as l am informed, zoo als
ik onderrigt ben ; as well as,
zoo wel als; as black as ink ,
zoo zwart als inkt; as if, als
of, gelijk als; as ii the begiw
tiing,jots the end, gelijk het be-
gin is, zoo is bet einde; as it
were , as tbough , als of, even
«Is of, even of; as much as ^
zoo vetl ais; as for as, zoo
verre als; for as much, voor
zoo veel, dewijl; as long as,
zoo lang als; even as, even
als; éts for example, bij voor-
beeld ; as ereat as, zoo groot
als; as IHtle as, zoo klein als ;
as many as, zoo veel als; as
often as y zoo dikwijls als; as
to thaty as for that, wat dat
aangaat; as yet, als nog; irt
as ff.uch, nademaal, voor zoo
veel, adv.
To ajcend, opklimmen, opvaren ^
opftijgen, y.
A'cendab'e, beklimbaar,
Afcehdant, vermogen ingang,
m
Afcendency, Invloed, m.
Igained this afcendency vpon him^
ik heb dat vermogen op hem ge-
kregen.
Afcending y opvaring, opklim-
ming . /.
Afcenjïon, opvaart, /. hemel-
vaart - ƒ.
1fcetjftonday,hemc\vBtLrxS'd(ig,mf
Afcent, optrede,/; opgang,
a diftruU af'cent^ een raoeije-
lijke opgang.
Tf* afccrtain, verzekeren, vastftcl»
len, y.
^fcertniner, verzekeraar, yast-
ftellcr «j.
mertainiï.g, verzekering,/.
To afcrihe, toefchrijven, toeëige-
nen, y.
Afcribivg, toefebrij ving, toeSi-
«ening, f
Afh, ajh-tree, esfcheuboom, nu
To afhunie, befchamen, fchameo »
y. ; / am cjliamed, ik ben be-
fchaamd.
/Ijhnming, b^^fchaamdmaking,
djhen, van eslchen hout, adj%
Ajh grove, Cifchen woud, n,
AJJies, asch, m ;to burn toafles,
tot asch verbranden; afhes of
lye, loog asfcben; buck'olheSf