Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
und.
UheontrolahU, onwederfpreke
lijk, adj,
Uncorrupt, onbedorven, zuiver,
a j-
To uncover, ontdekken, v.
Ü'icourtecus , onbeleefd , aaj,
üncQwteoufnejs, onbeleefdheid,/.
Vncouihj onbekend, ongebruike-
lijk , onbefchaafd, onbefchoft,
onverftaanbaar, adj*
To uncrecte , vernietigen , y»
To uncrown, ontkroonen, y.
IJnBion, zalving,/.
UnSiuous , vetüg, ofeachtig , adj,
VnBuoufnefs, vetfgheid, ƒ.
VnculpabUy onfchuldig, adf,
IJncumbered, onbeflomraerd, adj,.
Undamaged, onbefcbadigd , adj.
Undaunted y onverfchrokken, adj,
To undeceive, uit den droom hel-
pen, y»
Undecided^ onbeCist, adj,
Undefileds onbefmet, adj,
UndefinaHe, onbefchrijfeUjk, adj,
Vndefrayed, onbetaald, adj.
Undeniable, onloochenbaar, adj.
Under, onder, beneden, ady,'^
under correBion, onder verbe
tering; under favour y met ver
lof; to be under age, minderja
rig zijn.
To undergo, ondergaan , y.
Ündei hand, heimelijk,onderhands,
ter Ihiik, adj^', underhand dea»
iihgs, bedekte handelingen.
To underline, onderftrepen, y.
To under mine,ondermijnen ^onder
graven, y.
Underminer, ondermijner, m.
Underfnoji, onderfte , adj.
Underneath , beneden, ady.
To underprize, te laag waarde-
ren , y.
To underprop, onderftutten, y.
To underfland,^ti{\^iin, vernemen,
y.; I underftand thebufinefs , ik
vcrfta de zaak.
Undf r(landing, verftand , n,
Unitrflrapper y bijlooper, m,
T> undertake , ondernemen, v.
Undertaker, ondernemer, m.
unp.
319
1
yindertaking, onderneming,/
\Underwood, hakhout, n,
' In'if written , ondergefchreven,
adj,
O'fft^/fyi^^jonverdienftflijkjzon-
der verdienften , adj.
fJndeftgning, opregt, avj.
Undeterminable, onbcHecbtbaar,
adj,
Ui.Mvidable, onfcheidbaar, adj,
Undijlurbed, ongeftoord, adj.
To undo , ontdoen, los doen , ont-
binden, verderven, y,
Undoer, losmaker, verleider, m.
Undoing, losmaking, bederving,
ƒ; undone, ongedaan, adj.; I am
undone, ik ben verloren.
Undone, bedorven, inden grond
gerigt, adj»
Undoubtedly, ontwijfelbaar, ady,
To undrejsy ontkleeden, y.
Undutifuly ongehoorzaam, onge-
dienltig, adj, .
Unearned, onverdiend , adj.
^Ma/y,ongemakkelijk,ongerust,
onrusrif, adj, üjk, adv,
Uneafinefs, ongemakkelijkheid,
ongerustheid, f.
Unequal, ongelijk, adj.
Unequitable, onbillijk, a^y.»
Uneven , ongelijk , oneffen, adj»
Unevenly, ongeiijkelijk, adv.
Unevennefs , ongel jkbeid, onef-
fenheid, f»
Ufiexamined, niet nagezien, d^/i
Unexcreifed, ongeoefend , adj.
UncxpeBed, onverwacht, adj.
Unfair, on opregt, alj.
Unfaithful, ODgetroaw, ö^y. lijk,
advé
Unfafhionable, niec naar den zwier,
adj.
Unfeafible, ondoenlijk , adj»
UnfeignedyongQv^insd, aaj, lijk,
ady,
Unfeignednefs ,on%eve\nsd\iG\(\,/.
Unfertile, onvruchtbaar, aaj.
Unfinijhed, onvoltooid, onvuleln-
digd , adj.
Unfit, onbekwaam, onvoege-
lijk, adj,
04
Y
■r
I