Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
tok.
TOP.

Tißcal, teringachii?, adj.
Tiffus, goud of «;Iv«r laken , n.
Tit, hitje , «
Tithit, lekker beetje,
Tithe , tiende, ^o pay tithes .
tienden betalen.
To tithf afield, de tiende van een
akker zich aanmatigen, dc
tienden heffen.
Tither, inzamelaar der tienden • m,
Titlllatton , kitteling, ƒ.
Title, titel, w. opfchrift, regt, ti-
tel -regt, ».; the title of a Mok
de titel van een boek; the titk
page, het titelbhd; title oj
honour, eertitel.
title, eenen titel of naam geven
noemen, y*
Titlelefs, nameloos, adu
Titter, gedwonge lach, m.
Tittle, tittel, ftlp, m
Tittle-tattle, klapperij. ƒ.
Titular, alleen in naam.
To, naar, tot, aan, ady, ^prep,; to
go to /cÄoo/, naar fchool gaan;
to burn to afhes , tot asch ver
hnndtTïi cJiaritable to the poor,
liefdadig aan de armen ; to day ,
heden, van daag; lê morrow .
morgen; to night, dezen avond;
to and /ro, g nds en weer; to
nopurpoCe, te vergeefs; to the
end that .xen einde dat; t9 be,
wezen, zijn; for to, om te.
Toad, padde, pad, ƒ.
Toaft , geroost ftuk brood, n,; t(
mak^. a toqfi , een ftuk brood
roosten.
To toafi, roosten, y.
Tobacco , tabak, m.
Tobacconift, tabakverkooper, m
Toe , toon of teen, w.
Together, te zamen, adv.
Toil, moeite, f, ftommer, m,
To toil, afflooven, moede werken,
y- to toil and moil, flooven en
wroeten.
Toilet, kleedtafel, /
Toiling, flooving, wroeting,/,
Toilfome, moeijeli.k, adj.
Token, teeken, merk, n.
Tolerable , verdragelijk, lijdelijk ,
adj,
To tolerate, verdragen, dulden, l>j-
den , toelaten , y.
Toleration, verdraagzaamheid,toe-
lating , duld ng, ƒ.
Toll, lol, m, fchatting,/. toll-
gatherer, tollenaar, m,
To ïo//»vertollen, lol betalen, y.
To toll a hell, eene klok kleppen ;
to toll on, aanlokken, beko*
ren; to toll away , afleiden ,
wegvoeren; the bell tills , dc
klok klept.
lollgatherer, ontvanger van den
tol.
Ttilfey , marktplaats , ƒ.
TowB', grafftede tombe ,ƒ.;
flone, graffteen , zerk , m.
Tome, boekdeel, n.
Tomboy, wilde meid . /
Tom'tard, nachtwerker, «?.
Tone, klank, toon , m,
Tongs, tang, f ; reach ma the tongs,
geef m j de tang.
Tuugue, tong, taal ; our mother»
tongue, onze moedertaal; to
hold hls tongue, Z'jnen mond
houden; «tfffif tongue , osfetong.
Too te, al te, ook, adv,; too much ,
te veel;4öü Joon, al te vroeg;/ was
there too, ik was daar ook.
TjoI, gereedfchap, werktuig,
To toot, toeten, y.
Tooth , tand, m,; too'h'drawer ,
tandenrrekker, m.; tooth-pieker^
tandenftüker , m
Tooihach , tandpijn , f,
Tnothlefs, tandeloos, adf
T^othfome, lekker, finakelijk,
adj.
Top, top, m, bovenfte,«.; the
top of a hill, a houfe, de top
van een' berg of huis.
Top , drijftol, m,
T-tparch, ambachtsheer.
T> tope , zuipen, v.
Toper , nathals, zuiper , zuip-
lap, m,
Topicks, hoofdpunten eeuer rede-
voering, n, plur.
ffife