Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
304
thi.
more than ftlyer, goud is meer
waard dan zilver; he is taller
than hij 's langer dan ik.
To thank, danken, bedanken, v.
Thankful, dankbaar, adj^Viykyfldy.
Thankfutnejs, dankbaarheid,
ThankoSeting, dankoffer,
Thanks , dank, m.
That, dat, die , pron.^
Thaich, ftoppel, riet, n*
To thatch, met ftroo ofriet dek-
ken, y.
Thatcher, rietdekker, m.
Thatching, rietdekk ng,/.
Thaw, dooi, m.
To thaw, dooijen , v.
The, den, de, het, art,
Theutral, theatraal, tooneelsch,
adj»
Thgatre , fchouwburg , m.
Theatrical, tot een tooneel be-
hoorende, adj.
Thee, u , pre». .
Theft , dieverij, diefftal , ƒ. ;
Their, theirs, him, art.; their
money, hun geid;ir is theirs ;
het is bet hunue. ,
Then, dan, toen, adv, \what jhall,
Ido then ? wat zal ik dan doen?|
r/ïtfac<?,daar van daan,daar xAiyad-.
Thencep ith .. vau dien ti,d af, ady.
Theocracy, godsregering,/.
Theolegian, godgeleerde, m.
Theological, godgeleerd, aaj,
Theolog ically^i) ;*gek erdeli jk, ady.
Theology^ godgeleerdheid,/.
Theory, befchouwing, f.
There, daar,aldaar, ady.^thete-
about, daar omtrent; there
aft^r, daarna; th^r^hy, daar
<Xoor; therefore, daarom, der
halve; therefrom, daar van.
Thtfe, deze, pron*
Thick, dik, grof, adj.
To thichn, verdikken, v-
Thickening , vcrd kking, f.
r<'?r*#r,kreupelbosch,f?. haag,/.
Thickly, dikkelijk, dikachtig, tfrf/.
Th'cknefs, djkheid, dikte,/.
Thickfcuüed, dom, adj*
Thief, dief, /».
tho.
Thiefcatcher, diender, dïevefi*
vanger, m.
To thieve, ftelen, dieverij ple*
gen, v.
Thievery, dieverij, /.
Thievifh , diefachtig , adj.
Thievmnefs, diefachtigheid, f.
Thigh, d\i,f.
Thill, de boomen van eenen
wagen, m.
Thimble, vingerhoed, m.
Thime , lijm , /,
Tuin, dun, ijl, fchraal, adj.
To thin', verdunnen , y.
Thine, de uwe, pron.
Thing, ding, n. zaak ,/. iets, n. ;
above all things, boven alle
dingen; it is a ft range thing,
het is eene vreemde zaak; any
thing, iets.
Tij think, denken, meenen, y.
Thinking, denking, gedachte , /.
Thiniy, dunnetjes , adv.
Thinnefs, dunheid , /.
Third, derde, adj.
Thiraiy, len derde, adv.
Thirft^, dorst, m.
To thirß, dorrten, dorft'g zijn, y.
Thirftjy, dorftigUjk , ady.
T'iirftine/s, dorft gheid, /„
Thiiftly, dorftig, adj.
Thirteen, derden, adj.
Thirteenth, dertiende.
Thißle, distel, m.
Thither , derwaarts , adv.; hither
and thither herwaarts en der-
vi2attt',tliitherto, daarna toe;
thitherwcrd. derwaarts.
Thong, lederen riem , m,
Thoral. btt bed betn tfende , adj.
Thorn, doom, m.
Thorn buck, roch, t C^if^ch.)
Thorny, doornachtg, aij.
Thorough door middel van,
volkomen . adv,
T/r.)/tf,'dJe, degeene, pron.
Though, fchoon, offchoon, al-
hoewel, conj.
Tkouf^ht^ gedzf.hte,f.*, the merry*
ihought^f a fowli de bril vao
eenea vof;el.