Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

m
ter.
tha,
303
er, dit vleesch i. zeer raalsch; adj,
tendefheartidnefs, weekhart g- To terminate, bepalen, eindigen, y.
heid.
To tender , aanbieden, v.
Tenderling, de eerite horens van
cen hen, m,
Ttf fl<^fr(K,teederl ? jk, weekeli
Tenderneft, teederheid , ƒ.
Tendon, pees , zenuwe, f,
Tenehrious,óonVer aduMys. , adv.
Tenebrcfity, donkerheid , /.
T-.nement, huizing, f, woonhuis,
iiuurhuis, n-
Tenerity, teedcrhe'd , f,
T net, gevoelen, leerftuk,
Tennis, kaatsbal, m.; to play at
tennis, kaatfen, balflaan; ten
niS'COurt, kaatsbaan, f.
Tenon, vasthouder, m.
, inhoud, m, fchikking,/
Trnje, gefpannen, adj.
Tenfenefs, gefpannenheid, f,
Tenfible , fpanbaar, adj.
Ten five, dat fpant, adj.
Ten/ion, fpanning, f.
Tent, tent, hut, ƒ ; to pitch tents,
tenten opdaan.
T ntation, beproeving, verzoe
k ng, /.
Tent tive, beproevend, adj.
Tenter, fpanraam ,
To tenter, laken op een raam
ze tcn, V.
T^'nth tiende, p.
Tenuity, fijnheid, dunheid, ge-
ringheid, zwakbei(t, f.
Tenuous, firn, dun, adj.
Tenure, bezit regt, n,
T pefa6lif)n , laaiiw.making, f.
Tepid „ laauw, adj.
Tepidity, laauu'heidj f,
Terce, tiers, (zcker wijnvat,) n.
TtreH thine, met terpentijn ge-
mengd , adj.
Ter giver f ation , uitvlugt, f.
To tergiverjatc, uitvlugten zoe
ken, v.
Term. beftek, woord , be
wo or ding , f.
To term, noemen, y.
Termagant, onQuimlg, razend,
Termination, eindiging,/.
Termlefs, onbepaald, adj,
Termly, bij termijnen, adv.
Ternary, drietallig, adj.
Tcrnion, drielng, m, drietal,
Terraqueous, uit land en water
beftaan de, adj,
lerrafs, wandelperk, n,
Terreous , uit aarde beftaande,ö//;.
Terreflrial, aard-ch, adj.
To terreftrify tot aarde maken, y.
Terrible, fchrikkelijk, vreesfelijk,
fchromelijk, adj,
7>ffi^/tf«</>,verfchrikkelijkheid^.
Terrier, jagthond, m.
Terrifick, fchnkbarend, geducht,
adj.
To terrify, verfchrikken, bang ms»
ken, y.
Territory, grondgebied, n,
T/trror , fchrik , m.
Fertian, derdendaagsch, adj,; ter^
tian n^ue, de clerdendaagfche
koorts.
Tejl, fmeltvat. n, kroes, m,
7 ejlaceous, fch e 1 pi g , adj,
Teflaceous animn's, fchelpdieren.
Tejlameni, uiierfte wi!, m,
Teilator, uiterfte wii maker,»«.
Teflatrlx, testatrice, f.
Tefter, verhemelte van een ledi-
kant. n,
Trjiijication, getuigenis, f.
To tejlify, getuigen, betuigen, V.
Teflimonial, getuigfchrift. n,
T'flimoiy, getuigenis, f.
T jlm^fs korzeligheid,kribbigheid,
koppigheid, /
7Vy?y , hoofdig , koppig, korze-
Ig adj
T-t^arrh, viervorst, m.
TetraJlijk, vierregelig gedicht, n.
Titter, douwworm, m,
Teutonick , duitsch, adj.
Text, tekst, m.
Textile , geweven. adj,
Textuarifl bijbelkundige, m,
Te-xture , weeffel, n.
Than, dtn, als, comp,;gold is wortk