Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
2çn

V
fchrager, «2.
Supporting, onderfteunmg, f.
Suppofahïe, vermoedeJijk, aoj.
Suppofal, vermoeden , n. onder
fteUing. f.
To fuppofe, vermoeden, onderftel-
len, r.
Suppofition, onderftelling, ƒ. waa»,
m
Sappofitious , vervalscht, adj,
Suppofiiory, fteekp I, zetpil,/
Toj
tigen, wegnemen, v,
'Suppreffion , onderdi ukking .
iiitroeij ng, f, verbod , n.
Supprejfor. onderdrukker, dem
per, ttitroeijer, m.
To fuppurate, zweren, eireren, y.'
Suppuration , zwering, ctcerinîî,/.
Suppurative, etterende, rijpma
kend, adj.
Supputation, optelling , f.
Supremacy, oppernjagt, boogfte
m«gt, f.
Supreme , hoogfte , opperûe ,
adj,
To f uresafe, ophouden, flakeo, v.
Surcharge, overlast,
To furcharge, overladen, bezwa
ren, y.
Surcharging, overlading,
Snrcle, fpruit, f,
S^rcoat, overrok, m.
Sure, zeker, vast, gew'c , adi.
Surely, zekerlijk, vastelijk , ge-
wisfelijk, adv,
SureneJj, zekerheid, gewisheid, A
Surety , borgtogt, vastighe d . ƒ
Surface , bovengrond, m, opper-
vWkie, ƒ.
Surfeit, overl«d ng der maag, ƒ
Surge, baar, zware golf. f,
"burgeon , wondarts , wondheeler,
heelmeester,
Surgery, heelkunde, f
Snrf^y, tnet opgaande golven,/J/^;
jjwf/l^/}, ftuurschheid, u^fscb
heid, f.
■Sit Iran of heef^ lendenftuV van
osfenWee^ch,
^rly, Borsch » onvriendelijk,
SUS,
ftuursch, adj. !ijk, adv.
vermoe den, n. waan , m,
wanen, verdenken, y.
Surmijingi inbeelding, verbeel-
ding,/.
To furmount, overtreffen,te boven
gaan, v.
Surmountable , overkomelijk, adj.
Surmounting, overtreffirg,/,
Surname, toenaam, m.
To furnume toenaam of bij-
naam geven, v.
Surr.amedt bijgenaamd , adj,
Tofurpafs^ overtreffen, y,
Surpaffing, overtrcffi' g . f.
Surplice, koorkleed, n.
Surplus, overfchot, n.
Surprife, jurprifal, verwonde-
ring , verrasöng, ƒ.
To fuiprife , overvallen, verras-
fen , y.
i^urprifing, overvall ng , verwon-
dering, verbazing , f.
Surrender, overgave, /.
To fiirrender, overgeven, opge-
ven, afftaan, y.
Surrendering, overgave , /,
Surrcption, verrasfching , ver.
fchalk ng, overrompeling.
Surreptitious, he melijk , adj,
To furrogate, iemand volmagtge
ven, y.
Surrogate, gevolmjgtïgde, m.
Surrogation, in de ülaats ftel-
ÜDg./.
To fur round, omrirgen, y,
A^ry^V, befchonvvinp , fchets, f,
omflag, m. ontwerp, n.
Vö A-'''Vi'y,befchou ven, bezigtigen,
bezien, y.
^wro'Of,opziener, landmeter, m,
Su^v^yorflnp, de post van opzi««
ner,
Po furyive, overleven , y.
Surv'mr, overlever, m.
Stifceptible, vatbaar, adf,
^uf'cepiion , aanneraiog,/.
Tf) f'jfcitate, opwekken, verwek-
ken, y.
Sufcitation , verwekVing , /.
TófufpcB, vermoeden,verdt.ik€«