Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

SÜP.
SUP.
297
ging, /• I ter zijde ftellen, n
To fuperannuate 9 over]ev6n, met Snpefßitwn, bijgeloof, wangeloof,
eene jaarwedde beguafti*
gen ♦ V.
Superb y grootsch t trotsch, adj.
Supercilious, verwaand, trotfche*
I jk , adj. lijk , ady.
Supercilisufnefsy verwaandheid,
trotschhcid, f.
Super eminence, uitmuntendheid ,
uitftekendheid, f.
Supereminent, u tmuntend , uit-
ftekend , adj. lijk , ady.
To jupererogate ,overtollige wer-
ken doen , V.
SupereTo^ation,o\eno\]\^t daad,/
Supererogatory, overtollig^ adj.
Super excellent, overtrelfel'jk
Superficial, uitwendig , opper
vlakk g, adj. \ fuperficial know-
ledge , oppervlakkige kennis.
Superficies, oppervlakte, grond-
vlakte , f. bovengrond, m*
Superfine, allerfijnst, adj.
Superfluity, ovcrrolligheid, /.
Superfluous, overtollig, adj. lijk,
adv.
Superflux , overvloed , m.
Supsrintendency, oppervoogd j-
fchap, n.
Superintendent, opz'ener,
Superiority^ meerderheid, /.
Superior, hooger, adj.
Superlative, overtreflende, hoog
fte; the fuperlatiye degree,
de overtreffende trap.
Superlatively, in deu hoogfter
gjaad, ady.
Supernatanty bovenzwemmend,
adj.
Supernatation, bovenzwemmins/
Supernatural, bovennatuurlijk .
adj,
Supernaturally, op eene bovenna
tuurliike wijrC, adv.
Super numerary,\iOvtXi het getal,/?
To fuperfcribe , op de buitenkant
fchrij ven, u
Superjeriptiony opfchrift, ru
n. bijgeloovigheid, /.
Superftimus, \)ïige\oov\%,adj, lijk,
ady,
To fuperflruSi > boven op boü*
wen , V.
SuperßruSlion f boven op boa<»
wing, f.
To fupervene, overkomen, onver-
wacht bij iemand komen , v.
Supervenient, onvoorziens ko*
mende, adj.
To/uperyife, overzien, nazien, v.
Suptrvifor, naziener, opzien-
de r, m.
To fupervive, overleven, v.
Supine, traag, achteloos,lui,tfrf/.
hjk. adv.
To fuppediate, voorzien, verzor-
gen, y.
Supper, avondmaal, n.; the Lord's
jupper, nachtmaal ,avondmaatr
Supper lefs, zonder avondeten,
To/w/ip//?»/, iemand den voet lig-
ten , onderfteek doen, onder-
kruipen , y.
Supplanter, onderkruiper,
Supplanting, onderkruiping, vel>
fchalk ng , /.
Supple, Hap, buigzaam, adj.
Vo f uppie, verflappen, lenig wor-
den , r.
Supplement, aanvulling, f. bijvoeg-
fel, 17.
Supplenefs, flapheid, lenigheid,/.
Su^letory,d2t tot aanvulling dient,
adj.
sW/ißo/xfmeekeling /rreekrr ,1»,
To juppïicate, fmeekeo, bidden, v.
Supplication, fmeeking, bede,/«
ootmoedig verzoek, n.
Supply, ondcrftand $ m. hulp , /.
Tofupply, vervuilen, verzorg:n,v.
Supplying, onderftetmirg, f.
Support, fteun, ftut, m fteunfel, n.
To fupport, onderftcvnen, y.
Supportable , dragelijk , H| ibaar,
______adj.
T'pyi/^^r/tf^^tfjftakenjopfchortin,^onderftciwer, onder»
N 5
rb