Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
sul.
SUP.
il
k\
• M
b
r
II
' I
, t "
'I
lijkheid zijn. I^n , y,
Ty fue, dagva£rden,v.; tofae for Sully'-ng ,
pardon, cm vtrgiftenis fmeeken, t Üng, /.
V.; to Cue for an ojfice, naar een S-ilpliur, zwavel , f.
ambi Üaan. ^SaipJlufons, fulphmy
To /wpr, lijden, vcrdiagen, toe i zwavelachtig, adj.
laten*, gedogen, y. Sultry^ zoel, heet, adj
SulferahU , verdragelijk, hur.i, fom , fomme, ƒ. ; a ftm of
adj. moncy, eene fom gelds.
Suff'erance , lijding, fmart, /. (To fum up, oprekenen, optel 1 en,v.
bevuiling , bezoede-
zwavelig,
Sufarhg, lijden, n. verdraging, f
To fufice , genoeg zijn, y.
Sufftctency, genoegzaamheid, f»
Sufficient, genoegzaam, adj. iijk.
adv.
Tofufocat e, verIHkken. fmoren,v.
Suffocation, verdikking, f
."suffragan, wijkbisfcbop , onder-
bi sfchop . fW.
Tofufragate, medeftemmen, y.
Sufragation , toeftemming, ftem
geving, ƒ.
Sufrage , ftem, keurftem,
Sujfufnigation , berooking,/.
To fufhfe, overftorten , overgie
ten, y >
Suffufion , overftorilng, overloo
ping , f
Sugar, fuik r, ƒ.; tojvreeten with
jugar, zoeten, fu keren ; pou
der^f'igar, poe jerfuiker; fu
ger ca fl , kandijfm ke r; /wi'flr •
Jeaf; fu, ker brood,
Suiaiy, fu kerachr g , adj.
Tofu' e//,;ngeven ,itjftektn , in
luist ren , innUzeo , v.
Sugjejler, inblazei , infteker, vt,
SuigeHhn, ingeving, f.
Suicide , zelfmoord, m.
Suit, vtizoek, regtsgeding, n.
Sumlefs, ontelbaar^ adj.
Summaiiiy, kortelijk, adv.
Summa,y , kort, b-Iojopt, adj.
Summary, kort begrip,
Suvurar, groote bailt, m.
Summer, zomer,
'fo fummer, overzomcren, y.
Summer^fuit, zomerkleed, n.
S'itnming up, opfommering, op-
telling , ƒ.
Summit, top , w. fplts, ƒ.
To fnmmon, indagen, ontbieden,
dagvaarden, y.
Summoner , geregtsbode , m*
Sumn oning, ndachting, dagvaar*
d.ng, f.
Sumpter horfe, lanpaard, n.
Sumptuary, kostelijk, prachtig,
aai lijk, adv*
Sumptuoufnefs, kostelijkheid, ƒ.
Sun, zon, ƒ,; fun-rlfing, zonnen-
opgang ; furi'-fet s 'zonncnon-
derlang;/«« •/'>/A^, zonr.efclii.n.
SuT.hea^^i , zotacftrtal, /.
S'indoy, zondag, m.
To f under , vcrdcelcn, y.
verfcheiden, adu ',at fur,dry
limts, op verfcheidene tij-
den
Sunny, zonnig, adj.
ro/«JM a«fen, overeenkomen, y.j^j/p, zjopje , llurpje , n.
Suitable, gepast, voegzaam, arj.lTo fup, dorpen, avondmaal hou-
Suijer, fuitDr , verzoeker, m*
Suitrefs, verzoek fter, f.
Sulky . morachtig , adj.
S Uen, kribbig, norsch, ad], l'jk,
ah'
Sullennefs, kribbigheid, f,
SlI'^ ns, ncrsch karakter, zwaar
moedige inborst.
. To fully, bemorfen, bezoede-
den, y.
Superahle, overcome] Ik, adj.
Superablenefs, overkomel jkheid ,
To fuperabound , y.
Superabundance, overvloed, m,
To fuperadd, als eenetoeg'ft bij-
voegen.
SHpe7additi3n, loegft, bijvoe-