Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
SUB
Suhteptïon, onderkruiping , f.
Suhrcptitiousy op eene flinkfche
w js verkregen , cdj,
ry/wi/^r/^^Jnfchrijven.v.; tofuh
eenen brief onder-
teekenen.
S-tbfcriber, infchrijver , onder-
fchrijver, m.
Subfcr'ibingy infchrijving, f.
Subfcription, infchrijving, onder-
teekening, ƒ.
Stibfecutive, ondervolgende, dat
vogt, adj.
Subfeqwint, y ady.
Subfórvisncy, behulpzaamheid, /.
Subferyient, behulpzaam , adf,
'To fubfidcy zinken, y,
Subftdence, neerzakking, ƒ
Siibfidiaryy dat tot onderftand ge-
geven wordt, adj,
Subfidy, onderftand, m,
To fubftgn , onderteekenen , t.
To Iuh0y beftaan, v.
Subftjiencey onderhoud,
Subftance , zelfftandigheld , we-
zenlijkheid, ƒ. wezen, n.
Subjianiial ze'lfftandig, wezen-
lijk, krachtig, adj lijk, ady,
To fub/lanthte, tot een beftaan
brengen.
Subjlantm , zelfftandig woord, n,
S ibftitute , plaacsvulier , plaats
bekleeder, m
Tr> ftthflirute,\n de plaats ftellen,v
SubflUutioriy fubjiituting, in plaats
ftell ng, ƒ.
Sjbftrcêi , aftrekk-.n, otit,rek-
ken , f,
S.bJlraSi'n, aftrekking, f.
SubfA.iyjy opfprin^end, aj,
Suh-etfluousyOiid>:xw\ot\]enAxi,adj,
Subterfuge y uitvlugt, f. om
Weg, m.
Subterraneous, onderaardsch , adj,
S ibtiie yhi^lg , loos ,fuedig, fpits-
vlunig, adj. lijk, adn.
Subiileïy, listiglijk, Ipitsvind g-
lijk, ady.
To rubtiliate, verdunnen, verfij-
nen, y,
Subtility, listigheid, loos-
\
SÜD.
aps
heid , ƒ.
Subtle, listig ad},
To fubtradty aftrekken, y.
Subtractiony aftrekking,/.
Subyerjton , omkeering, ver woes-
tng,/
To fubverty omkeert-n.v.
Subycrter, verwoester, in.
Suburb, voorftad, /
Succedaneotis, ach cr\ro7gend , aij,
To fucceed, valg ti,achtervolgen,
gelukken, uitvallen, v.
Succeeding , volging, gelukkm^, f,
Succefs^ gevolg, geluk, n,
Succefsfuly gelukkig, voorfpoe-
dig . adj, lijk, aJy,
Succeffinny achtervolging,/.
Succeflivcy at^tervolgond, auj. lijk,
ady,
Succefslefsy ongelukkig, ramp
fpoedig, adf,
Succejfor y opvolger, nazaat, m.
Succin^, beknopt, kort, ad}, lijk .
ady,
Succtnülyy beknoptelijk , adv.
Succour y bijftand ,fteun, «jj.hjlp, ƒ.
To fuccour y helpen, v,
Succourer , helper, «,
Succourlefsy hulpeloos, adj,
Succulency, fappigheid,/.
Succulent y fajjpig, adf.
Td fuccufjjb, bezwijken, z cli
overgeven, y,
Succujjiony fchudding, fcholiking./.
Sucby zoodanig, zulk, pron.
To fuck , nurj»en,v.; togiye
fuck y te zuiden geven.
Sucker, zuiger , m.
To fuckle a chi.dy een'kind zg-
gen, y.
Suckling, zuiijelng, m,
Su&ion, ziLging , /,
Sudatlon , zweeting, f.
Sudatory i zweetbad, n.
Sudder, y fchielijk , plotfeling , ge-
zwiiid, a j.
Suddenly, gezwindelijk, adv.
Suddetcnefs, fch elijkheid , /.
5«ö'ü/'//<;i',zweetver wekkend, udj^
Suds, zcepfop, n.; to be in tbe fu is,
in de pek«l zitwn, in módje-
N 4
V