Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
spl.
SPO,
«87
$plndU, fpil; fpindU-geJs, ^^\\*\SpUndoury glans, luister
lebeenen, dunne bcenen, \Spleneiicky raildzuclitig,
Speent y fpTtnt, "
der, w/
To ffAint „ fpalken, v.
To fplice, touwen fpHtfen. v.
Soine, rugjegraat, m.
Spinner, i^inner, m.
Spinning, het fpinnen, fplnning'
•wheel, fpinnewiel,
Spinofity 9 ' doomigheid, netelig-
heid, f.
Spinousy doornig, adj,
Spinfier, fpinfter, vrijster, /.
Spiny, distelig, doornig, adj.
Spiracle, luchtgat, «,
Spiral, bogiig, fchroefwijzig, adj
Splratinn, ademing,/.
Spire, fp'ts, naald, f,
^^iV^f,geest,«, fpook, n* fchim,/.;
he is full of Iphit, hij is vol
moeds; to gather up Ivs fplrits ,
Zijne geesten b j een vergade
ren; the fpirits of -wine, de
kracliten des wijns.
To jfiirit, aanmoedgen, aanzet
ten, V.
Spirited, aangemoedigd, vol vuurs,
adj.
Spiritedrsefs , gemoedsgeftel, tt,
Spiri-lefs, geesteloos, moede-
loos, y.
Spil ituous, vol vuur, ijverig, adj.
Spiritualt geestelijk, adj,
Spiritualization , geestmaklng,
vergeestelijking, f.
Spiritually, geestelijk, ady,
Tofpirt, fpuiten, v.
To , verCpreiden, uitdrooi-
jen, y.
Spit» fp/t, braadfpU, n.
Spite, fpijt, nijdigheid, f,
To fpite one, iemand fp'jtig bejege-
nen , fpijt aandoen , v*
Spiteful, fpijtig, nijdig, adj. lijk,
adv*
Spitter, fpuwer, m
Spittle, fpog, fpeekfel,
To fplafhy bekladden, plasfen,
beflijken, v.
Splafhy, modderg, plasfig,«*^/.
Spleen , miltzucht, ƒ.
Spleeny , knorrig, gemelijk, adj.
Solendenty blinkend,glansrjjk, adj
Splendid, prachUg, kostelijk,
, m.
adj,
fpaan, foaan-
Splinter, fpUnter, m,
To fpiinter , fplimcren, fch Tt-
rcn, V.
To fpUt, fplijten, kl'even, v.
Splitting, fplijnng, f.
Splutter, geraas, gewoel, n.
Spoil, roof, buit, m,
To fpoil, rooven , plunderen, ver-
nelen, v.
Spoiler 9 bederver, vernieler,
roover, pTunderaar , m.
9Ao/ '/«^^beaerving, vernieling,/*.
Spoke of a wheel, bet fpaak van
een w el, n»
Spokffman, redenaar, fpreker,
* m.
To fpoliate, berooven, uieplun*
derefi .. y.
Spoliüitlon , berooving,
Spon fion, borgb lij ving, borgtogt,/.
Spot:for, borgblijver, doophef-
fer, m,
Sp-)ntaneity, vrijwilligheid,/.
Spontaneous,vt\\m\\\% , ar.j. lijk,
adv,
Spooling-wheel, fpoelwiel, «,
Spoon, lepel, m.', fpoon-meat,
lepelkost, /. t jdverdr jf, n,
»S^or?,fpel,kortswijl, vermaak,«.
To {port, kortswijlen, vrolijk
zijn, V.
Sportful, kortswijlig, boertig
lijk, ady.
Sporting, boerting, f.
Sportsman, liefliebber van de
jagt, w.
Spot, vlek, vlak , fmet, plek,
Spotlefs, zuiver, onbevlekt, ö/^/,
Tofpoty bevlekken, bezoedelen, y.
Spotting, bevlekking, beftnet-
ting, /.
Spottyy vol vlakken, adj*
Spoufage, verloving , f,
>Spotf/j/,huweliJk, n verloving,/.
Spouslefsy zonder ecbtgeno Ut,