Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
«So
SIP.
SKI.
Sincerely, opregtelijk»
Sincerity, opregtheid, zu-ver
heid, ƒ.
Sinew, zenuw, ƒ,
Sinewy, vol zenuwen,fterk ,
kracht g, cdj.
Sinful, zondig, goddeloos, adj ; a
ßnjtil life, cen zondig leven.
Sinfully zondigjijk, ady.
Sinfulnefs, zoiidelijkheid, zondig-
heid , f.
To fing , zingen , v.
To finge, zengen, fchroeijen, y.
Singer, zinger, m.
Singing, gezang, n ; the fweet fing-
ing of the birds, het liefelijk
gezang der vogelen; finging
niaßer, zangmeester.
Single, enkel, adf.; a fir.gle life,
de ongehuwde ftast; he liyei
a fingle life, hij bi jft onge
trouwd, io l:ye a fing le life,
ongetrouwd leven; a fingle
combat, cen tweegevecht.
To fi'-gle o'.r, u izonderen, uitkip
pen, y.
Singlenef^s, eenvoudigheid, op
regtheid, ƒ.
Singly ^ enkel, oprcgtelk', adv.
Singulary bijzonder, zonderling,
op zich zeiven. enkel, adj.; tht
fingular number, het enkel ge-
tal , het enke'voud'g.
SinguUirity , b jZMnderheid , f.
Singularly, op eene bijzondere
Wjze, ady.
Sinißer, finißrous, I»nksch, ver*
keerd, valsch, adj.
Sinistrous, orgerijmd, verkeerd .
adj*
Sink, waterfteen , gootfteen, ;
finh hole, riool, n.
7O ftnk, zinken, te grond gaan ,
verzinken, y.; this paper finks.
dit papier vloeit; ro finkaßip,
een fchip in den grond boren.
Sinlefs, zonder zonde, aaj.
Sinner, zondaar, m.
Sinoffering , zoenofter,
Sinoper, roodaarde,/.
Sip, zoopje, teugje, v.
To ftp, Üurpen , v.
Sipper, zuiper, flurper, m.
Sipping, zuiping, llurpin^, /.
Sir s mijn heer, m. ; graad^fire,
grootvader, m.
Siren, meermin, f.
Sirrah , bengel, guit, m.
Sirup y firoop, ƒ.
Siruped', ftroopzoet,
Sifkm, feisje , n.
Sifier, zuster , /.; fifierhood, zus-
tcrfchap , n.
Sisterly , zusterachtig,
To ftt, zitten, y. fit you down, zet
u neer.
Site, ftand , m. ligging , f.
Sitter, zittcr, vi.
Sitting, zittcg, /
Situate, fituateü, gelegen, 1-g.
gend, adf.
Situation, ftand, m. gelcgenhe'd, f.
Six, zes; fixfoii, zesvoudiij;.
fix times , zesmaal; ficih, dc
zesde.
Size, maat, grootte, /.
Sizeable , van eene bekwame
grootte, cdj*
Sïzinefs, kleverigbeid,/.
Skate, fchaats, m. ook roch,
(zekere visch.)
Skean» kort zwaard, ti.
Skeleton, geraamte, n.
Skeptick, tw jfelaar , /
Skeptical. twijfcJachrig.
Sketch, fchets, /. .
Skewer, houten fpeetje , n.
Skif, boot, floep, /.
Skilful, ervaren , verflanJig, bc.
dreven - adj. lijk, adv.
Skilfulnefs, èrvarenbeid, kundig'
heid, /
Skill, ervarenheid,kunde,/:
Skilled, kundig , ervaren , bedre-
ven , adj.
Skiilét, eijerpannetje , k.
To fkim, fchuimen , v.
.9Aï7^wtfr,fchuimer,fchuimfpaan5TO.
Skin , vel, leer, «, huid, f.
Skinner, bontWvïrker, m.
Skinny, vclachtig, veil g , adjV
Skip, fprong, m.