Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
A pp.
Jpojlh, apostel, gezant, m.
yfpófilefiiip, apofiolaU, apostel-
fchap, n.
Apn fiolick,apofiolie->i, apoftolisch ,
adj,
Apojirophe, Icttcr-uitlating, ƒ. vcr
koriingsteeken rt^;toapofirophc,
a word , cen wooni verkorten.
Apothecaiy , artferjij-kruidmen-
ger, apotheker, w.
At apoihecary*s fhop, een artfenij-
winkel, ^pothtek, m,
Apoztm, afziedfel, afkookfel,
n, kruidendrank, w.
To appal, vervaren, verfchrik»
ken , doen bleek worden , v.
AppiJlment, vervaardheid , ver ■
baasdneid, /.
Apparel , kleeding , dragt , f.
tooifel, verfierfel, gewaad,
rt, i mourning apparel, rouw
gewaad.
To apparel, kleeden , optooi-
jen, y.
Apfjarent, fchijnbaar, oogenfchijn-
lijk, watrfchijnlijk, blijkbaar,
■^dj.
To make apparent, openbaar ma-
ken.
^Apparently , blijkb^arlijk, aiy.
xApparentnefs , fchijn , m. waar-
fchijnlijkheid, fchijnbaarheid. f.
Apparition, verfchijning, ƒ. fchijn
• fel, fpookfel,
To oppay, betalen, y. <2.
Apparitor, deurwaarder, dagvaar
der, ftadsbode, m*
Afioeach, befchuldigen, beftraf
/en , zie impeach.
Appeal, beroep, n.
Tjappeal^ beroepen , berigten,
Appealing , beroejiing, f»
Appealer, beroeper, m.
To appear, verfchijoen, blijken
fchijnen, voor den dag komen ;
fll make ie appear, ik zal hei
v.; aan den dag brengen.
Appearance, verfchijning, vertoo
ning, f.; there was no appear
ar,ce 0/ truth, daar was geen
Xohijn van waarheid i there wai
A PP.

a great appearance of people,
dqar was ecn groote toeloop
van volk.
To appcafe bevredigen, ftillen,
verzoenen , y.
Appcafcr , vredemaker , bevre-
diger, verzoener, m,
ppeaftng, bevrediging, /l
Appellation , naam , m*
appendant, aanhangelijk, toebe-
hoorig, edj.
To ap^'ndicaie , aanhangen, bij*
voegen, y. 0.
Appendix, aanhangfcl, bijvoeg-
fel , «.
To appertain.ht^ocirtxi, aangaan,y.
Appertenance, het toebehooren, de
toebehoorighedcn.
Appetence, appetency, begeerte»
f. lusi, CT.
Appetite, graagte, begeene, ĥ
trek, eetlust, honger, m,
Appetible, lust ver wekkend, odj*
To appla ud, toejuichen, prijzen, y.
Applcuder, toejuichei, w.
^pp'.QUfi*ng , toej.uching, f.
Applnufe , gejuich, n. ; toejui-
ching, A
Apple ^ appel, w. apple parimrs ^
appel-fchillcn; tk: oppie of the
eye 9 de oog-appel; nppie tree,
appelboom; applefruit., ooft;
a worm ■ eiten apple , een
worm ftekeligcn appe) ; éak
apple apple coar, klok-
hui;» ; applemonger, appelkoo-
per; appltwoman , «ppelwijt';
appU-yird, boomgaard; applt*
f-y, appel-tanrt; app^Maft,
aj>pcl zolder; apple-moife, ap-
pel-fjp; apple-jauce , appel-
moes, appelpent.
Appliable, applicable, toepasfelijk,
adj, & adv,
,1pplier, toepasfer, m
Application, toepasfiog , vervoe«
ging , beiivering, ƒ.; with griat
application, met groote beijve-
riflg, of met groote vlijt.
Ipplicatiye, toeleggend, adj*
To apply J toepasfcn, voegen, y.

m