Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
SLL
SIN.
270
zijde kiezen.
Side/aMe, vrouwenzadel.
Sideways, zijdelings, ady.
Siege, belegering, f. beleg, n,;
to raife the fiege, het beleg op
breken.
Sieye, zeef , f, ; fteye-tnaksr.
zevenmaker, m,
To fift,ziUen,y,; to fift out a thing,
eene zaak grondig onderzoeken.
Sifter, zifter, m.
Sigh, zucht, m.
7 O ftgh, zuchten , y.
Sight, gezigt, fchouwfpel,
vercooning, ƒ.
Sighted, fiiarp'fightedf fcherp-
ziende , adf.
Sighilefs, blind, adf.
5i5«,teeken,merk,uithangbord ,
fignsand wonders, teekenen
en wonderen,
To ftgn, teekenen, onderteekenen,
V.
Signal, zonderling , voortrcfFe-
lijk, adj.
Signal, teeken. n
To\ftgnaUze, beroemd maken , v.
Signally , merkwaardig , adj,
Signation, het geven van een
teeken.
Signature, handteekening, f.
Signet, zegelr.ng, merkring, n
Significancy, nadruk, m. kracht,/.
Significant, nadrukkel jk , adj,
Signijicatïon, beteekenis, bedui
denis, f.
Toftgnify, beteekenen,beduiden,v
Signifying , beduiding, f,
Signiory, heerlijkheid, f.
Silence, (blzwijgendhe'd, ftilte
ƒ.; to put one to jtlenee , ieman d
den mond ftoppen , doen zwij
gen,
To ftl9nce, doen ft 1 zwijgen, het
fpreken verbieden, y.
Silencing , mondftopping , /,
Silent, ft Izwijgend ftil , adj.
be filent, zwijg ftil.
Silently, ftillctjes , in ftilte, ady
Silicious, van haar gemaakt, adj
Silky zijde yf.yfilk'worm, zij worm;
filk-weaver, zijdewever, m.
Silken, van zijde, zijden.
Vtlky, zijachtig, zacht, adj.
Sill, dorpel nf drempel, m.
Sillily, dwafelijk, ady,
SUly, flecht,mal, zot, dwaas,,«^//,;
fitly fellow , onnozele hals.
Sillinefs, zotheid, dwaasheid,
onnozelheid, f,
%ilyan , boschacht g , adj.
Silver, zilver , n. ; quickfilyer y
kwikz Iver.
Silvered, verzilverd , adv.
Silvery, zilverachtig, adj.
Similar ^geWjk, van dezelfde ftof,
ady.
Similarity, gelijkheid, f.
Simile , fmilitude , gelijkenis, f,
To fimmer, zachtjes koken, y,
geestelijke ambtkooping,
koophandel van geestelijke din-
gen, m,
Tofimper, grimlagchen, v.
Simper, grimlach, /.
Simple, enkel, alleen, eenvou-
d g, adi,
Simplenefs, eenvoudigheid, on-
nozelheid , f.
Simpler, fimptift, kruid-oefenaar ,
kruidkundige, drogist, m.
Simples, droogerijen, f. kruiden,
n.
Simpleton y onnoze\tiiz\s, flecht-
hoofd, m^
Simplicity, eenvoudigheid,/
Simply, onnozellijk, eenvoudig.
lijk, ady.
Simulation, veinzing, f.
Sin, zonde , f,
To fin, zondigen, y»
Since, federc, fints, gelftden,na»
demaal, aangezien, adv,; fince
his death, federt zijnen dood;
fome days fince , eenige dagea
geleden;y?«^^ he will have it fo ,
nademaal hij het zoo wil heb-
ben; fince it cannot be provedy
aangezien het niet kan bewe-
zen worden.
Sincere, opregt, adj.; a fincere
repentance^ een opregt berouw*