Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜHbC
SEE.
\curely y veiliglijk ^ geruste-
lijk. ady.
Sicurity. zefeerhc'd, verzekering,
veiligheid, borg, borgcogt, ƒ.,•
ht gave fecuriiy for it, hij gaf
er verzekering voor , hij
ftelde er borg voor ; he wat
releafed on fecurity, hij werd
op borgtogc ontHagen,
Sedan , draagftoel, m,
Sidate, bedaard, gerust, adj.
Sedatenefsy bedaardheid, ƒ.
Sedentary, Attend, ftil, adj.
Sediment, grondfop , n.
Sedition , oproer, n. muite-
r ], /•
Seditions, oproerig, muifziek ,
cdj ; a jediiious perjon , een op-
roermaker, m,
Seditioußy, oproeriglijk, ady.
Seditioufnefs, oproerighe. d, ƒ.
7o feduee , verleiden, mislei
den, y.
S'-d::cer, verleider, w.
Sed"cemeKt, verleiding,/.
S-d;:cil'le, veileidbaar, aaj,
Sed t&ion, verleiding, /.
Sedulity. naarftigheid, arbeidzaam
hc d, nijverheid, f.
Seduhns t naarftig, vlijtig, adj.
Sedulctißj, vl jtiglijk, ady,
See, fea, zitplaats, fi a bißiop'*^
fee, cen bisfchoppelijke zetel.
Jo fi e 9 zien , aanfchouwcn, y.
Sjed, zaad, n,
Setdy-, vol zaad, adj,
To /d-eA-,zoeken,trachtenj y.;to feek
out, uitzoeken.
Seeker, zoeker, «»
To feel, n Dgeren, a!s een fchip op
zee, y.
To j^eem, fchijnen , y. ; it feemsto
w£,het fchijn t m^j;// doth not feen,
10 he irue, het fchi^nt niet waai
tc zijn.
»S^tfwip^^, voorkomen, n, fchijn, /,
Seeming y fchijnbaar , adj.
Seemingly, naar uherlijkenfchijn,
ady,
Seemlinefs , pevoegelijkheid, f.
Seemlyj gevoegelijk , ady.
SEM.
273
Seer, voorzegger, m-,
To feeth , zieden , koken , y.
Segment, ftrook, fn'pper, tr.
To fegregate, afzonderen, y.
Segregation , afzondering, «f-
fcheiding, /.
Seignior, heer, m.; the grardfeig-
nior, de groote heer, fultan ,
Turklche Keizer.
»li^erfchappij, heerlijk-
btid, f.
To feignoiife, ovcrhecrfchen, v.
To feizcy aanlUan »aantasten,
hand opleggen , vatten , i»
hechtenis nemen, y.; to feize
one^s goods, iemands goederen
aanftaan, in bcflag nemen.
Seizing y bezitting, /
Seldom, zelden, adv,
SeUïomnejs, ongewoonheid, f
TofeleB, uitlezen,uitkiez^'n, uit
kippen, v.
SeleSl, uitgelezen, uitverkoren,,
uitgezocht, aäx.
Séleêlion , keus, m-.
Selfy zelf,pro»» ^jeïfconceit, Telf
'conciitedn'fs, laatdunkcndhc d,
verw^andiieid,/.; felf concerted ^
laitdunkend, verwaand , a -j. ;
felf-mttrder , zelfmoord, m.;
felf murderer , zclfswioorde-
na^r, m.
Sel/Tpi, baatzuchtig, fchrokkig,
inhalig, adj.
Selßßihefs, baatzuchtigheid", inha-
hghei<l , eigenliefde , elgeu'
bant, f,
Tofell,yct^oo^en,v.;tofe V hy who*
Ie fale,In het gros verkoopcn
feil by retail, in hec klein ver-
koopen, uitHiiten.
Seller, verkoo^ier , m,. -
Selyage, zelfkant, m.
Semblabïe, gelijk, adj.
Semblably , op gerjke\ffjze, ady,.
Semblance, gelijk'iris, /.
SamblftUve, gelijkende, adj'.
To famble, vergelijken, y.
Semicircle, halve cirkel, >n.
Semicircular, halfrond , ///;.
Semilunar, in de gedaante ecncr
W 3