Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
272
SEA«
Stuir'tlity, laaghwd, fielterij,/.
óV«fr>7o«j, guitachtig, laag, adj.
Scuryy, fcheurbuik, ; fcttrvy^
grafs, lepelblad, n.
Scüt, korte ftaart, m.; jent ofa
rabMt, ftaart van een* konijn.
Scntchion^efcutcheon, fchÜd, wa
penfchild, n,
ScuUfcim , fchiMvormig, adj,
ScuUle^ ben, mand, f;ihffcutile
cf the maß, de mars van de
mast; the fcuitles of a ßfp , de
luiken van een fch p.
S^a ,f;ma!r> fa igrooteztQ ;
fea-card, zeekaart, /. ; fea*
robber, zeeroover, m. iPea cap^
fchippers muts, f; fea coal,
fteenkool , /. fea-gtill,
meeuw, /♦
Seal, rob, zeehond, tn,
Seal, zegel, n,
To jeal, zegelen, verzegelen, y.; to
feal Up y toezegelen.
Sealer, verzc^elaar, zegelaar, m.
S aling 9 zegeliiig, f,
Seam, zoom , naad, m,
To fcatn, zoonicn, y.
Seaman , zeeman , mairoos, m*
Seamjh efs, naaifter, /.
S an, zegel, j. (vischnet)
To fear, fthrocijea, verzen-
gen , y.
Star.e, fijne zeef, /.
To Jeatce, ziften, y.
onderzoek,/;, navorfching,
nafpturing, /
To feardt, onderzoeken ,huiszoe
king doen, y.; to Jearch into,
doorzoeken, doorfnulTelen ,
doorgronden , y.
Seaiüier, onderzoeker, dcorzoe«
kCr, navorfcher, m.
Sear-cloth, waschdoex, ?:.
S.arge, fergie, /.
Secijun, jaargetij, n, gelegen-
heid , tehoorlijke ujd,/.,-//<?
four jeafons of theyear, de vier
getijden des jaars; mtoffeafon,
buiten tijds; \n fafon, bij
ti'ds, tjdelijk; tn 'due feafon,
lei- revier tijd, regt van pas.
SEC.
To plafon, toebereiden, toemaken,
bekwaam maken, doormen-
gen, y.
Seafonable , bekwaam , ri'p, tij-
dig, ad/.
Seafonable nefs , rijphe d , tijdig-
heid , /
Seafonably , regt van pas , ady,
Seaponer , toebere der, m.
.Sfö/o«/^^', toebereiding.bekwaam'
making, fmaak geving,/.
zitplaats, /. zetel, z.tbank ,
ftoel, m,
To feal, nederzetten, plaatfen, v.
To fecede, zich onttrekken , wij-
ken , weggaan, y.
Seceßon , afwijking , /
To fecluie, buitenfluiten , ultflui*
ten , affluiten; y.
Seclufton, uitfluiting, /.
Stcond, tweede , adj.
bijftander, of hulp ia een
tweegevecht, w.
To fecond , helpen , bijftaan , y.
Secondly, len tweede', ady,
>tcciecy, guheimhouding , /
Secret^ geheim ,heimelijkj adj.; in
j fecret, in het geheim, heime»
i lijk; to keep fecret, geheim-
j houden.
Secret, geheim vrrtrek, n
Sicretaty, gcheimfchrijvcr, m,
Secut.y, heim^'lijk, adj.
Sectet^.ep , gehe mheiti j geheim-
houding , /•
\SeSl, ge/-indhcid, f aanhang, m,
Stäion , fnede. verdeeling; ccnick
feStior, kegel fnede, /.
Secnlar , wereldlijk , wereldsch ,
wereldsgcr. Hvl, adj.; jecuUr
games , ho' derdjarige fpelen
bij de oud-;? Rome nen.
Seculatity, wereldsgczindhe d, f.
Secidcrnejs, wcreldsg''z ndheid,/.
Secunui:iej nageboorte, ƒ♦
Secure, va lig, zeker, zorgeloos ,
aaj.
Tojui'.re, in ve lighcid ftellen, in
zekerheid brengen, redden,
beigen , v, ,• to fecuie his g jods ,
zijne goederen bergen.