Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
sch.
erger
geven
Scandal , aanftoot,
nis, ƒ
To fcar.dalize, aanftoot
ergeren, y.
Scandalous, fchandelijk, aanfloo
telijk,
^^cant, bekrompen, fciiaarsch, adj,
To/£rö«:,naauwkeurg bepalen,v.
Scanthetsi bekrompenheid ,
.Sjröff?/^, op eene bekjompene
wijze, ady,
S:anty y bekrompen , adj,
To fcape, onifnappen, vlugtea , y.
Scar^ liliteeken , n,
To rear , met een likteeken hee-
Icn, V.
Scaramouch, hansworst, theater*
gek, m.
Scarce, fchaarsch, a^^j.
Scarccly , naau we lijk* , ady,
^ ca r eene fs, fcar city, fthaarschheid,
ƒ. gebrek,
To fcar e , vei ^h ik ken, v,; fcare-
crow, molik, vogelverfchrik.
ker, ni,
Scarf, Huiler . m.
Scarification, kei ving, fnijding,
Sc-trify, inrnijdiogen in het vel
maken.
ScarUt, fcharlaken, n,
Scate, fch:ïats, m,
To fcat? , op fchaatfen rijdc^n, y.
Seat er, fchaatfenrijder, m,
Scatchful, vernielend , adi.
To fcdttp.r, verftrooijen, verfprei
den, zanijen , y.
Scattering , verftrooij ng, ƒ.
Scavenger, wijkmeester, m,
.iiv/7^,tooncel, v,',the fceneofwar,
het tooneel des oorlogs»
Scent, reuk, m.
Sceptre, rijksftaf, m.
Scheme , ontwerp, n. fchets, f.
Schijnt , fcheuring , verdeeld-
lié=d, ƒ
S Jvfmaiical, fcheurziek, adj,
S'hohr ^ ichoJier, leerling, ge
leer^le, m.
Scho atjh'^p, fcholierfch.-^p, rz. ge-
letrühe:d, huni'gheid, /.
sco.
Scholafïic^ fchoolsch , adj.
School, fchool , /.; jch wl^mafirf ,
fchoolmeester, m,; jchool mij-
trefs, fchool vrouw , ƒ ; fchool-
bty, fcholier, m,; fchool-fel»
low, fchoolmakker , m,
Science , wetenfchap , kundig
he d, ƒ.
Scientifical, geleerdmakend, ver-
ftandg, adj,
SiitnHar. fabel, houwer, m,
To fcintillate, vonkelen , y.
Scion, fpruit, ƒ. loot, n.
Set fors , fch aar, f.
Scoff, fchinip, m, befponing, ƒ".;
a nippir.g fcoff, een ftekeüge
fchimp.
To fcvf, fpotten, fchimpen, v. ; f
jcvff in, befpotten, befthim-
pL-n.
Scoff-er , fpotter , fpotvogel ,
fpTceuw, m,
Scijfifg, befpott'ng, ƒ.
Scopngly, fpotachtiglijk, ady.
Seid, helleveeg , f,
To f'cold, kijven, fcheiden, y.; t9
; jchoid at one ^ iemand bekijven.
ScMingly, met fcheldwoorden ,
adv,
[Sconce, bolwerk, n.
^coop , fchnp, fchoffe!, f
Scope, oogmerk, doelwit, n,
^corbutick, fchcurbuikig, aäf,
To fcorch, branden, zengen, y.
Scorching, branding» verfchroei*
jing, /.
Score, rekening , f. kerfftok , m,
twint g, n,; put ii up to myjcore,
ftel het op mijne rekening;
to quit fcores, effene rekening
njaken; to go upon the fcore,
op den kerfftok halen, bor-
gen ; three fcore yecis old, zes-
t'g jaren oud.
To fcore up , op rekening, of op
den kerfftok zetten, y.
Scorn, verfmadlng , verechtirg,
befpotting,/.; infcorn, fpots-
wijze.
7^0/cor«,verfmaden verachren,Ve-
fpciten, y. i he f corns my c<. m^a^