Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
, i ■
r-
h
.266
RUG.
Jloundf kring, w. rond, n,
Roundi/hf rondachiig, adj,
R^und'y.rond yTonóboïH^y adv.
Roundnefs, rondheid , f,
To Touf'e, opwekken, wakkei
maken, v.
Rout, zamenrottlng, ƒ..
To rout, vorflaan, op de vlugt
flaan, verftrooijen, v.
Row, rij, reeks, ƒ. regel, w.
row of teeth , eene reeks tanden;
a row of trees, eene rij boomen.
To roWi rocijcn, v,
Rowel, foncencl, m,
Rhwer, roeijer , m.
Royal, koninklijk , adf\ : the rcyai
exchatge , de koninklijke beurs.
RoyalijU koningsgezinde,
R^yahy, koninklijk , a'^j.
Royalty, koninklijke waardig»
heid , f,
Ruh, hinderpaal, m,
Torub, wrijvcn,polijstep,V ;ruh*
(ïons, wr jfflcen , m.
Rubber , wrijver , m,
RuhbjJli, puin , n.
Rabkuwi, roodachtig, a,j,
ak/'v , robijn, m.
Ru^lation , opr sping f.
Rudder, roer van cen fchip , v
Ruddle , roodaard , r,
Ruddine/^. roodacht-gheid , /.
Ruddy, roodachtig , adf
Rude, grof, ruw, onbefchaafd,
adj, lijk, adv.
Rvdenejs, ruwheid , lompheid
Rudejby , onbefchofte karei, m,
Ruatmerij de eerfte beginfelen,
de eerfle gronden.
Rue^ wijnruit, /.
To rue , beklagen, berouw heb-
ben , V,
Ruejul, jammeriijk, deerlijk, adj,
& adv,
Rujj , kraag, f.
A«^;<ï«,hoercwaard,booswlchr,7».
iO'-tjie . handlub , f to wear ruf
jies , bandlubbcn diagen,
To ruffle, frommeien, kreukelen ,
pioojen, V.
iuig, ontflcn, a j
RUS.
Ruggedly, op eene ruwe wij:e ,
adv,
Ibiggednefs, ruigheid, ruwheid ,f,
K'fgio, genopte pij, f.
duin,bederf, verval, onder-
gang, m, verwoesting,/.
Fo ruin, bederven , vern elen, ver»
woesten in don grond helpen,■
V.; to ruina country, een land
verwoesten.
liuination, bederving, verwoes-
ting, ƒ.
Tiöfffowf,bouwvallig,vervallen,^«/;.
Rule, regel, m lijn, f.
To rule, regeren, beftieren , me-
ten, V.
Ruler, regeerder, rercnt, tn.
Rum, rum, ftetke drank, m,
Rumb, ftreek van het kompas,
To rumble, rommelen, y.
Ruminant, hcrkaauwend, adj,
To ruminate, herkaauwen ,over-
wegen , V,
Rumination y herkaauv.ing, over»
weging, f.
Riiminer, bokaal, roemer, rK,
/?M-//Owr,geruchc, geraas,geiier, n,
To rumour, razen, tieren, v,
'Rump , ftuit van een' vogel, m.
Ruu.ple , kreuk, vouw , f.
To rumple y kreukelen, v,
Run, loop, m,',io take a run ,e€n'
loop nemen.
To run, loopen, v.; to run about.
omloopen', omzwerven ; to run*
away, wcgloopen.
Rundlet, vaatje, n.
/<ap^üfc,fcheuring,breuk,/.,' he has
a rupture , hij het ft eene breuk.
Rural, dat het land of bet veld
aanguat, adj.'.^ rural life, land-
leven.
Kufh, bies, ƒ.
Torußiin, invallen, inftuiven ,
met eene vaart inloopen , v.
Ruß , fcheepsbrood , n.
Raft , roest, m. ; to gather ruß,
roestig worden , verroesten.
Ruflical, dat van het land is; a
fvßical Hie, her lajidleven.
lompheid,/.
t