Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
RHU.
Jl^ytUr, fcheider, m.
To r^vife, nazïen , overzien , v
Rty tfet, O verziener, naziener, -n»
Jicvifioft, overzUiy n»
To revifiiy weder bezöfekeri, v
difviy ily herleving, ƒ
Tt^rcr'v^j herleven , verkwikken,
vernieuwen, v.
Reyiv.r y verJevendiger , m,
T rcyïyfcatey verlerend gen , v
Reyivication , verlevendig ng, f.
RennioTiy wedervcreeniging, ƒ.
TortunUey wedcrverseuigen, v.
Rtyocabley herroepelijk, adj*
Rfvoccthn y herroeping, ƒ-
To reyoke , wederroepen , herroe-
pen, intrekken , v \thiU canrM
benyoked:, dat kan niet weder
roepen worden.
Rf.yoU y sXvzX y opftand, m.
T^o r^vo//, afvallen, oproedg wor-
den , muiten , v.
Reyott'wg yO^iXvxdy w.oproerma
k ng, ƒ.
Tl/ft yo/y^,üverdenken,omroUen,y
R(yoluii-,n. omwenteling ,vcran
dering, omkeerin^j/omloopjW.
omrolling, ƒ. the rcyolutlon of
the de omloop der zon.
To reyivf.il, weder uitbraken, r
Reyulfiotiy tirugdrijving,/.
R-ward, beloon ng, vergelding,/.
To rwr,rdy beloonen, v.
R:wardable y beloonbaar, adj,
Rzwarder y belooncr,
Tortwardy met dezelve woorden
herhalen, v
Rhapfodiß, prulfchrijvcr, men
gelfcSirijvcr, m,
Ruapjody, zamenraapfel, men-
gelmoes, tl.
Rhetorick, wclfprekendheid, f.
Rhetorical, iveHprekend , adj.
lijk, adv,
/^/2^.'o/;Vw/^redenkundige,leeraar
in de wclfprekendheid, m.
Rhetimatifm, zinkingen, verkoud-
heid , f.
ilAïrtoctffo ,r'i'nocerof,ff!.rendier,
n.
Rhubarb, rabarber, f.
RIG.

Rhyme, rijm, f.
10 rhyme , r jmen ,
Rhymer, rijmer, m.
Rib, rib,/,; fpare ribbs , varkens
ribben ; 'ths ribbs of a Jhip, de
ribben van een fchip.
R'hald, fchurk, fchelm, tn.
Ribaldry, boever j, fielterij, /
Riband, Int, n.
Rice, rijs, n,
Rfchy rijk, kostelijk, od) ; rich
apparel, kostelijk ge-^a-id.
Richef, rii'?dom , fch.itten , m.
/i/cA/;', rijkelijk, kostelijk, ady.
rij khj id, kostelijkheid,/.
Rick, hooiberg, hooi-oppert, m.
Rid , vrii, ontflagen, adj ; lat laß
got rid of him, ik raakte einde-
lijk van 1:eni ontflagen.
To rid, bevrijden , v.
Riddance, redding, verlosfing, /
Riddle, raadfel, n.
To riddle , z ften , y.
To ride, rijden, v ; ro ride on horfe^
back, te paard r jden.
Rider, r]dtr,m,
Ridge, reeks, f.; a ridge of
trees, een rij boomen.
Ridicule, fpottemij, bocrt, /
To ridicuU, belagchea,befpotten,>«.
Ridiculous, belagchel jk, befpot*
telijk, adj.
Rid'culotißy, 'Op eene bdagchelij-
ke wijze, adv,
RUng, hec r jden ; liäing'cup,
karpofe:s.
Rie, roige, ƒ ; rie^bread, roggen-
brood.
/?(A',gomeen, veel in zwang, a^//.
Rifei'.efs, overvloed, tn,
llt(f, rif, plaats, reeks van IrHp.
pen in zee, n,.; riff taf, wisje
wasje.
To rifle, bcrooven, plund -rcn, r^
R.ifler, roovcr, ftrooper, m.
"Jft, fpieet, fcheur , ƒ.
To r ft. kloven , y,
kruin van eenen berg, ook
eene wilde meid,eene loopfter/.
To rig apirp., een fchip met want
en touwwerk voorzien, y. \ the