Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
961
rev.
RE V.
■V
■Retinue, ftoet, m. gevolg, n.
To retire, vertrekken , weggaan ,
zich af^zonderen, v.; to retire
from bufinefsvan bez ghe-
den onttrekken; rtre?.ótfrf/r/ ,
een afgezonderd leven; ar^/Zr^^/
place, eene eenzame pbats.
'Retiredly, op eene afgebrokene
wijze, adv»
7i«/trfi/n?/iP,afgczonderdheid>eeii-
zaamheid, afgetrokkenheid,/.
Retirement vertrek, n, optrek, w.
Retiring, vertrekking ,/• retiring
place, fthviilplaats.
Tof^^or^jomdraaijen, omkeeren,
ombuigen, iemand inhet zn
twisten met zijne eigene roede
flaan, v.
TV) r^^rfl^♦ zijn woord Intrekken,
herroepen, v.
Retra^aiion , retraêfion , intrek-
king van zijn woord , hcrroe-
Retreat, aftogt, m, verblijf, n,
To retreat, aftrekken, deinzen,
v,;to fotind the retreat, ótn af-
togt blazen, v.
To retrench, affn jden, befnoeiien,
verfchan^/n, v, ; to retrench ah
fuperflnities, alle overtollighe
den befnoeijen.
Retrenchment, affnijding , ver
fchanüng,/.
To retribute, vergelden, v.
Retribution , vergelding,/.
To retrieye,vttd^T krjjgcn,redden,
herftellen, herwinnen y,
Retrogr idaticn , deinzi
ng,/
To retrograde , achterwa&rts gaan.
y.
Retrogr e 5 fmn i terugp^anj, m,
Retrofp^ciion n,
To retund,boimd.^Qn, ftomp ma
ken, y.
Return, wederkomst, terug
komst, /
To return, wederkeeren,terugko-
men , teruggeven, y.
Returning, wederkeering, terug-
gaaf, /.
To fWtf/, openbaren , bekend ma»
ken, y.
Revelation, openbaring, /.
2^0 revet, rinkelroo.jen , tieren ,
razen, y.
,rlnkelrooijer ,nachtlo6-
per, m.
Revenge, wraak, weerv/raak , /,
verbaal, n»; he ^mll have his
revenge on him, hij w l zich op
hem verhalen.
To revenge, wreken, weder ver-
gelden, y
Revengeful, wraakzuchtig , adf,
Kt venuc , inkomst »ïAtf publiek re»
iukomften.
To reydrj'^r^/tf,terugkaatfen,wcer-
om ftooten, y.
Reverberation, terugkaatöng, /
To revere, vreezen, ecren, y.
Reverence, eerbied, m. ontzag, n,
eerbewijs, n,; toJkewOTie rcv^-
rence, iemand eerbied bewijzen.
To rtverence, eerbied gen, y.
Keverend, eerwaard g , adj.
Reverent, nederig, eerbied g,
Rev.r-.ntial, eerijiedaanduiden;?,
adj.
Reverently, eerbiediglijk, adj.
Reverfe, het tegen overgeflcl-
de, n,
To rtyerfe, omkeeren, vernietigen,
omdraaijen, v.
R£Virfton,om\iQQnv\g, /.; the rev r-
fion of an office, de wegfchen-
king van een ambt.
Revsry, bepeinzing,
/i^y.'/?, weder bekleeden,berftr^l.
len.
To r;viclaal, metnieuvvenleeftogt
voorzien, y.
Review. overziemng,monftcring,
f,; there was a general review,
daar was eene algemeene mon-
ftering.
Vo review^ herzien, overzien,
monfteren, y,
Review-r, overzienor, beoordee-
ler van cen bock, m,
Tortvile , fcheiden,lasteren, fma-
delijk bejegenen , y.
A^yi/^,fmaad,fchelding,lastering/.