Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
oplosfing, ontbinding,
Refouanccy weerklank,/;
Re/ort, toeloop, toevloed, «f.toe«
vlugt ,/.regtsban, w.; there is a
£ontinant refort af people , daar
is een gedadige toevloed van
volk.
TorfCort, tcevloeijen, zidinaar
eene plaats begeven, v.
Torefound, weerklinken, weer
galmen, v.
Atfyótffctf,toevlugt,/.hulpmiddel,
n, uitkomst,/.
Re/peöl, aanz'cn, «.achting, f. ont-
zag, n. eerb ed ; to pay his
feipeBs to one , zijne eerbéwij-
zmg bij iemand afleggen.
To refpeB, ontzien, eerbewijzen,
eeren, eerbied gheid toedra-
gen , V.
Refpe^ful, eerbiedig, adj. lijk,
adv.
Re!peBi\e , onderling, b jaonder,
befcheiden, aaj.
RefpeBivdy , opzigtelijk , betrek
kelijk, adv.
Refpiration , ademhaling , /.
To refpire, ademhalen, v.
Kefpite, uitftel, w.
To refpitevergunnen, tijd
gunnen, y.
Rjefplendencs , luister. m.
Rebondent, verancwoorder, m
Rejponfe , antwoord , n.
Reiponfible, verantwoordelijk, adp
Rej'püttfiblenefs, verantwoordelijk-
heid, ƒ.
Refponfton, antwoord, n-
Reji, rust, rest , /. overfcUot,
f7.; at red , te rust.
Torejly rusten, verpoozen,
/«ƒ, geruit,/7fl/.
Rejlagnant, ft Iftaande, adj,
Reflauration, hcrftelling,/
Reflijf, koppig, onwillig,
Rejlifnefs, koppiijbeid, /.
Refiing, rusting , verblijving, ;
a reflitjg place, eenti rustplaats
Rejlindiion ,
onderfchcid, n.
Rifliiution, vergoeding, terugga
ve, f.
ret.

Reßle/> , rusteloos, adf,
Refiorative, verfterkend , adj,
Reßoraiive , verfterkend genees-
middel, n.
To r^y?or^,herftellen,teruggeven,v.
Reßorer, herfteller, terugge-
ver, m.
Toreßrain , bedwingen, in toom
houden, y.
Reßrainedly , met bedwang, be-
toomender wijze, adv,
Reßrainer^ bedwinger, m.
Reftraittt, bedwang, «. intoo-
ming , /.
To reßriSl, beperken, be palen , y.
Reßri^ion, bepaling,/.
Refiridi-'e, reßrirgent, bindend,
bepalend, adj,
To reßrinee, zamen binden, tot iets
verbinden, bepalen, y.
Refly, ftug, kopi)ig, weerbarftïg,
adj.
RefuU, uïtllsg, m, uitwerking,/.
beftuit, n,
Ta refult, mt ontftaan, nit voort-
komen, y.
To refume hervatten, hernemen,
weder opremen, y,
Refumption, hcrvatiing, /.
Refurrectiou, wederopftanding,/
To refuTvey, herzien.
To refufcUate,'weöer opwekken ,
weder levendig maken, y.
Retaii,\x\ het klein, «m'v.; tofellby
retail,in het klein verkoopen,
röftf/fl/^'nhetklein verkoopen,y.
Retaller, uitflljtcr, w nkelier, m,
To retnin, terughouden, in het ge*
heugen houden, v.
Retair.er, afhangeling, m,
To retaOate, wedervergelden , be-
taald zetten, y.
Retaliation, wedervcrgeld ng, /
To retard, vertragen, uiiftellen ,
vertoeven, y.
Retardation, uitftelling,
To retch, rekken, u trekken ,v.
iietchlc/St achteloos. lui, adj,
Ritenron, terughouding, /.
Retkence, ingetogenheid.
ReticU , netje, n.