Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
260
RES.
RES,.

Jl'Puhlican, gemeenebestgezin»
de, m.
To repudiatey verftooten,v.
Repudiation y verftooting, f.
To repugn , wederftreveo , beftrjj-
den, tegenftrijden , v.
Repugn-ncy y wederfheving, af-
keerigheid, /.
R'pugnanly tegenftrijdig , onbe-
ftaanbaar , fhijdig , adj.
Repugnantly y ftrijdiglijk , ady,
Repulfey fchknipere afwijzing , of
weigering , f, to neet with a re-
pulje, fchamperiijk afgewezen
worden.
To repulfe, terugdrijven, of ftor-
ten, y.
Reputation, repute, achting ,ƒ goe-
de naam , m.
To reputey achten, y.
Repute, goede naam.
Requefi, verzoek, verzoek fch rifr,
fmeekfchrift yn,; at my requejl,
op mijn verzoek.
To requefi, verzoeken , bidden , v.
R^queffer, verzoeker, m,
Requiem, zielmis,
Requirable, eischbaar , adj^
To rtf^a/rtf,eifclien, begeeren, vor-
deren , y,
Requiftte, noodig, vereischt,
Requifttion, onderzoek, n»
Requitaly vergelding, /. •
To requite, vergelden, y»
To rercindy aflhijden, y.
To Ttfcribe, herfchrijven, y.
Refcue, redd ng, verlosfing, /.
To refcus, redden , verlosfen,
ontzetten, y. ; to refcue a prifo
««r,een* gevangenen verlosfen.
To en, nazoeken y.
Rejemblnnce, gelijkenis, f,
To refemble, gelijken.gel'jk zijn,y.,'
iie refembles his father, hij ge-
lijkt zijnen vader.
Torefent, gevoelig zijn, aantrek-
ken ^ y.he highly refentea t hai
affront, liij toonde z.ch zeer
gevoelig over dien h >on.
Refi n tingly^ wraakzucht iglij k, ad]-
Refer^ment, gevoeligheid, belg-
zucht,
Referyation , achterhoud mg, f,
Referye, voorraad, «.waarborg, ƒ.
To refervey achterhonden , bewa»
ren , y.
Refervedly yomzigti^Wik, op zijne
hoede, achterhoudemlijk , ady-,
Referyednefs, achterhoudendheid,
omz gfigheid, f.
Refervoiry verzamel- voorraad-
plaats , ƒ.
To refettley hcrfteilen, y,
To reftde, zich onthouden, verbl jf
hebben, wonen, y,
Reftdence, verblijf, f?, woning^.
f,; a place of reftdence, eene ver*
blijfplaats.
R-fidentiary verbl jfhoudend^
adj,
Refuiue, overfchot,
Tq reftgn, overgeven , afftaan, on-
derwe»pen, opgeven, y.
overgaaf/.afftand,
Reftgner, overgever, m.
R^hgnmenty overgeving, f:
Refiliert, terugfpringmt:, veer-
kracht , ƒ.
Reftn, harst,
Refinous, harstachtig, adu
Rtjipifcence, boetvaaniighcid, f^
To refifi, wederftaan, tegenftand ■
bieden , y.
R'jtjïance, wederftand, /w.
Rfdpible, wederftaanbaar, ady,
Refidlefs, onwederftaanbaar, arf/,
Refohable, oplosfelijk, adf,
Refoluble, oplosbaar, adj,
Refolye, beQuit,
To refohsy beflutten, y.
Refolved:y, opzettelijk, ady,
Refohenhefs, opzet, vast voor-
nemen, befloit, n.
R'folute, onbefchroomd, onvei-»
fchrokken, adj.
Refolutely, onbefchroomdel/jk,
adv^
Refohitenefs, onbefchroomdheid,
onverfchrokkcnheid ,ftoutmoe-
digheid, f,
R.êfolution, befluit, opzet, vast
voornemen, vrijcnoediglieid-,