Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
A NO.
Annates, annat$, eerftellngen van
kerkelijke inkomften, m.
To aneal, glas fchllderen, 't ge-
fchilderdglas io den oven bak*
ken, V
To aanhangen,bi] voegen, r.
Antxat'ion, annexing , bijvoegfel,
aanhangfcl,
1o annih'late, vernietigen, y.
Annihilating , annihilation , ver-
nieiiging, ƒ
Anniverfary, jaarlijksch, adj.
Anniyerftijy, eea jaarlijksch feest
Annotation , aanteekening , ƒ,
To annoutce, aankondigen, ver
kondigen , v.
To annoy, befchadigen, kwetfen,
belcedigen , v,
Annoyar.ce . befchadiging, belee
diging, ƒ.
Annoyer, beleediger, befchadi
ger,
Annual, j'aarlijksch , adi.
Annually, alle jaren, jaarlijk«,<ïiy.
Annuity, jaargeld, n. Ijjfrenie , f.
To annul, vernietigen,aft'chairen,v.
Annulling, vernietiging, f.
To annunciate, boodfchappen , tij-
ding brengen, aankondigen, v.
Annunciation, boodfchapping, ƒ
Anodyne , pijnverdoovend
geneesmiddel, m.
To anoint, zalven, beftrijken, fme
ren., v.
The lord's anointed, de gezalfde
des Heeren.
A^ointer, zalver, -balfemfr, m.
Anointing, zalving, beflrijking,
fmering, f.
Anomalous, onregelmatig, onor-
delijk , adj,
^nof7,dade!iik , flraks, aanflonds,
ady,; ever and anon, geftadig ,
gedurig.
Anonymous, nameloos, adj.
Another ander, p/t?«.; 9/an-
other mind, anders gezind ^one
ägdin'ß another, tegen elkan-
der ; one another, elkander;
to lore one another, elkander
lief hebben ; to^dijfer one jrom
ANT.
J7
etnother^ onder elkander ver-
fchillen ; one after another , n«
elkander, de eene na den an-
deren; one with another, met-
^ elkander, door elkander.
\Anfwer , antwoord, n.
To anpiver, antwoorden , beant-
woorden , y,; / cannot anfwer
it to my confcience, Ik kan het in
mi>n gemoed niet verantwoor«
den; to anpwer for, verant-
woorden , voor iets ftaan, bo^
blijven; / wii- anfwer for it, ik
zal er voor ftaan , ikzal'tver-
antwoorden; moniy anfwets aH
occafons,Yïetge\d kanalies goed
maken.
Anfwerable , verantwoordelijk »
overeenkomHig, ady,
Anfwerer, antwooorder, m,
Ant, mier, /.
Ant'hill,ant'hole /?,mie-
ren-heuvel, w. m«eren-nc.it,
Antagonijl, tegenpartij, beftiij.
der, m,
AntarBick pole , zuider aspunt, n»
Antecedent, voorgaande, adj,
To antedate , dagteekenen, ver-
vroegen , V.
Anthem , lofgang, m.
AntepMfl, voormaaltijd, voos*
fmaak , m. '
St, Anthony's fire , vurigheid.
Anti, een onaffcheidelijk vooi^
zetfel, tegen; als:
Aniipr.pe, tegen-paus, m,
Ant\chamber y voorkamer,/i
A'üchresis, hypotheek, nu
/intichrijl, antichrist, m.
Antichrifïian. antichrist'sch, adj,
A> tichrijiianijm, amichfisten-
dom y n»
To anticipate, voorkomen »voor-
innemen, vervroegen, verras-
fen, on Jerfcheppen , v.
Anticipation , voorkoming , voor*^
inneming, verrasfing, vertv
vroeging , ƒ,
Anticipator^, voorjnneraer, vefr-
ja^r.; nrt • ^ i
cdj.
T*