Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
254
re c.
Recenfion, overzien'ng, beoor-
deeiing van een boek ,
Recent, n euw , versch, adf.
Recently, n.euwelijks, ady,
i?fc^pröc/^,üntvangplaais, verza
melplaats, ƒ. fluipwinkel, m.
Reception, ontvangst, m, ontvan
gtng, ƒ; a favourable reception,
een gunftig onthaal.
Receptive , bekwaam om te ont-
vangen , adj,
, teruggang, fchuilhoek , ffï
Rechange, herwisfél, m.
To recharge, weder befchuldi
gen, V,
Recividation, terugvalling,/.
Recipe, artfenij bnefje, re»
cept, n,
üfciprccfl!,/onderling,wederrjjdsch
beuriel ngs, aaj,
Recipiocally ,vzn wederz-jde, over
en weer, ady.
To leciprocate, een ding vergelden,
van gelijken weerom doen, v.
Reciprocation , wedeizijdfche
verrigting, ƒ.
Recifnn , affnijdmg , vemieti
Recital, verhaal, n. vertelling,/
Tof^ci/tf,verhalen, opzeggen, v.
Recklefs , nalatig , zorgeloos ,adj.
To reckon , rekenen, tellen, y,-,tc
reckon up, oprekenen; to rec
kon together, zamenrekenea.
Reckoner, rekenaar, m.
Reckoning, rekening, ftaatma
king, f.
To reclaim, temgroepen, y.
To reclaim one fromyicious conrfes,
iemand van een ondeugend le
ven aftrekken.
T0 recline, achterover leunen, v.
Recluje y kloosterling, m,
Recogni/dnce,Cchi\lóeTkQnterAs,f,
Recognition, erkentenis, /.
To recognize, erkennen, onder-
zoeken, y,
Recognifor, gever van den fchuld
brief, m.
Recoil, aarzeling, achteruitwij-
REC.
\To recoil, teruggaan, aarzelen,y»
' To recoiled,to recolhä one'sfelf,zic\x
erinneren, zch bedenken, v.
To recommence , op nieuw begin-
nen , y.
Recommandable , prijsfelijk , prijs-
waardig, -adj.
Recommendation i^^Xi'px \T\xi%, aan-
beveling, f,
Recommender, aanprijzer, m,
Recompenfe, vergelding , /
To rccompenfe, vergelden , y,
Hecompenjer, belooner, vergel.
der, m.
To recompofe, weder in orde
brengen, herftellen , y.
To reconcile, verzoenen , bevredi-
gen , overeenbrengen, y.
Reconcilement, reconciliation , ver-
zoening , bevred ging, over-
eenbrenging, /
Reco>d, getuigenis , gedenk-
(thrift, n,\ to bear recor'i, ge-
tuigenis geven ; the publick re^
cords, de ftaatsfchriftcn, ftads-
boeken.
To record, aaiueekenen, infchrij.
ven , y.
Recordation , herinnering, f.
Recorder, aanteekenaar, ftads*
grffier, m.
To recover ^ weder bekomen, we-
derkrijgen , weder gezond
worden, y.
Recover able, herftelbaar, genees-
lijk , adj.
Recovery, bekoming, herftel-
I'ngjA; it is paß recovery, het
is onherftelbaar.
To rccount, in orde verhalen, y,
Recourfe, toevlugt,/. toegang,
d oor togt, 7Ä.; to have recourfe
to, toevlugt tot iets nemen.
Recreant, laf hartig , laag, adf.
To recreate, vermaken, verlusti«
^gen, y^
Recreation, vermaak , «. uitfpan-
ning , verlustiging,
Rccreative, vermakelijk, adj,
Rfcreativenefs, vermakelijkheid,/.
Recrementaly overtollg, nutte.