Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
RE-A.
Ray, thornhack,rocli. (zeevisch)/.
To raze, vernielen, nitrocijen,
Hccliten, y.; to raze ou , u^c
fchrappen, doorhalen.
Rdzor, fcheermes, «.
Jlazorable, fchcerbaar, adj,
iieach, bereik, bevatt ng, /.
To reach, bereiken, achterhalen,
toereiken, v.; he isnotable fo
reach j^,,hij is niet roagtig om
hs't te bereiken.
To read, lezen, v.
Readepiion, herkrijging,/.
Reader, lezer, .m
Reading , lezing, f,
Readinefs, gereedheid , /.
Readmhfwn , weder toelating , /.
Ready, gereed , adj, lijk , adv*
Real, dadelijk, zakelijk, waar,
wezenlijk, degelijk, ccf?. ^ it
isareal truth, het is eene wc
zenlijke waarheid; realefiate,
vaste goederen.
Rgality, dadelijkheid, beftaan
baarheid, /.
To realize, verwezenlijken, v.
Rear, de achterhoede van een
leger, /
Rtally, waarlijk, inderdaad,«^v
Realm, rijk, landfchap , w.; the
realm of Rngland, het Ko'
ningrijk van Engeland.
Ream of paper , riem papier, m
To reanimte, weder moed ge
ven, V.
To reapy maaijen, koorn inza
melen, y.
Reaper, koornmiaijer, m,
Reapïngi het maaijen; reaping-
huok , zeisfen , /,
To rear, oprigten, overend zet-
ten , r.
Rear , raauw , ongekookt, adi
lieafon, reden, oorzaak, billijk,
he d, /,; by reafun o/, ter oor
zake van.
To reafon , redeneren, gefprek
houden, redenkavelen, reden
twisten, V.
Reafotiable, redelijk, vernuftig,
adj, & ady.
REC.
2SJ
Reafbner, redeueerder, nu.
lieafoTiing, redenering, redend-
kavel n^, f»
P^afonkfs »redenloos ,onverftan-
dig, adj.
To reajj.emble, weder vergaren,y.
To reajjume, herva-ten , y.
To reave, ontroovcn, y.
To rebuptize, herdoopen , y.
Rebaptizatïon, herdooping, ƒ.
Rebel, wcdcrfpanniec , oproeri--
ge, muiter, m'.
To rebel, wederfpann g zijn , op-
roer raaken , muiten , y.
wederf^jann theid, mui-
terij , /. oproer, n.
Rebellious, vvederfpannig, rauit-
zuchtig, adj, lijk, adv,
Rebellioufnefs , wederfpannig*
heid, /.
To rebellow, weergalme», y.
Rebound, weerlluit, terugftui-
ting-, f'
To rebound, wederftuiten, terug-
ftuiten, y.
To rebuff , tcrugflaan, y.
To rebuild, wederopbouwen,her-
bon wen, y,
Rebukable, beftrafbaar , adj.
Rebuke, beftralfcn, berispen, r,
Rebuker, berisper , Ué,
Rebus, zinnebeeld, n,
To recall, wederom roepen, y.
Recall, terugroeping, herroeping,/!
'for^cóB/,herroepen, wederroe-
pen , verzaken, y.
Recari.tation, herroeping,/.
Recanter-i herroepcr, verzaker,
afvallige, m
To recapitulate, in het kort herha-
len I y.
Recapitulation, korte herhaling, ƒ.
To f«^, terugwijken, y.
Receipt, ontvangst,kwitantie , f.
Receivable, ontvangbaar, aam e«»
melijk, adj,
To receivct ontvangen, y.
Receivednefs, algcmeene aanne-
ming, f.
Receiver, ontvanger, m.
Recency9 nieuwheid, /•
L 7