Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ast
rat.

rfend, adj.
Rapacity, roofzüchtigheid , /.
Rape, fchaking , verkrachting,yi ;
tape-feed, raapzaad, n.
Rapid, fnel, vlug , adj.
K-'pidtty fnelhe d, f.
Rapier, ftootdegen,
Rapifii, roof, m,
Rapfody , zamenraapfel | n.
Rapture, verrukking , opgeto-
genheid , ƒ
Raptured, verrukt, opgetogen.
adj.
Rapturous, verrukkend, adj.
i2jftf,zeldzaam,fchaarscb, onge
meen, raar, adj,
RarefaHion, verdunn'ng, jC
To rarefy, verdunnen, r.
Rareiy , zelden, ongemeen ,
ady,
i2dïf^^y>,fchaarschheid,ongemcen
heid, f.
Rarety, zeldzaamheid. f,
RaJcal, fchelm, guit, fchohbejak
fchurk. vlegel, fchavuit, m.\a
crew ofrafcals, een hoop fchur
ken.
Rafcallion, lage, gemeene vent,
m.
Rafcality, fchuira Van volk. u,
Rafcally , Ichelmsch, fchelmach-
t'g, gemeen, laag. adi.
Rüpi, voorbarig, haastig, onbe
zonnen , adj.
Rufkerof bacon, reepje fpek, n.
RajMy, voorbarigl jk, onbezon-
nelijk, adj,
Rtpinefs , voorbarigheid , haas-
tigheid »onbedachthe'd, ƒ ; rajJi
nefs of è^iir/, l'gtgeloovigheid.
Rrfp. rasp, /.
To rafp, raspen , y,
Rafpberry, aalbes,/.
Rat, rot, /. j ratS'banê, ro'ten
kruid, n.i rat-trap, rottenval ;
rat'caicher, rottenvarger, m.
Ratable, fchatbaar, cdj.
Ratably., evemediglijk, adv.
Rate, prijs , m. waarde. cnrn is
at a low fate, hei koorn is op
tsu* lagen pri,s.
RAY.
To rate, V(^aarderen , fchatten, óp
prijs ftellen, v..
/iöïA'r, eerder, eer, lie ver , aivr,
I had rather y ik wilde liever.
Ratification, bekrachtig ng, beves-
tiging , /.
To ratify, bekrachtigen, y.
Ratio, evenredigheid , /.
Rational, redelijk , befcheiden ,
adj,', man is a rati mal being , de
mensch is een redelijk fchepfel.
Rationnably, redelijkheid,/.
Ratsbane, rottenkruid, n.
To rattle,rzitUn, rammelen , rin-
kelen . y.
Rattleheaded, ijlhoofdig,onbesten-
dig. adj.
Rattling, geratel, gerammel, ge-
rinkel , n.
Raitiings, wevelingen,/.
Ravage, verwoesting, /.
To ravage, verwoesten, y.
Raueity, fchorheid,/
To rave, ijlhoofdig z jn, raas»
kallen , v.
Torayel, ineen warren, kronke-
len, y.
Ravelin,bolwerk,«.halvemaan,/.
Raven , raven , A
Ravenous, roofachtig , roofziek ,
roofzuchtig, verflindend, adj,
lijk, adv.
Raving, ijlhoofdigheid, raaskal-
Hng, f,
Toravi/Ii, fchaken, verk-achten,
ontvoeren, fchenden, wegruk-
ken. vcryoQtQn,v,',rayifiied with
joy, opgetogen van blijdfchap»
Rayifher, fchakep, tn,
Rarijhmevt, fchaking , verkrach-
ting, verrukking, opgetogen-
heid, /.
R::w, raauw , ongekookt, oner*
varen, onbedreven, a^'j,
Rawheo.ti, bullebak, gewaand
fpook, n,
Rawhefs , raauwheid, onbedre-
venheid , f,
/Jöv^ftraal, w \theraysofihejun%
de ftralen der zon.
Tq ray, ftralen fchiefen, y.
mm