Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
'PRO.
Prafody, maatklankkimde, ƒ.
Profpia, vergezigt, uiizigt, ;
here is a fine profped, hier is
een mooi u tzigt.
Pro/pe&iye , vooruitziend?, adf,\a
pTofpcaiye glafs , een verrekij-
ker.
To profper, * voorfpoedig zijn,
welvaren, y.
Profperity.vooxrpoQd^m.v/Qlwrt,
/, voorfpoedigheid, /*.
Profperous, vooifpoedig , adj.
lijk, adv.
Profpiclence, vooruitzigt, n.
PTofternation, nederwerping, ne
derbuiging, /.
Proftitute, Ichaaraieioos, eerloos,
adj.
Profiitute, ftraathoep^, ƒ.
Toprojlitute,\tmznd fchandelljk
ten toon ftellen, zijne eer bene
men, y,
Profiitution , fchaarateloosheid,
ontuchtigheid , eerloosheid,
tentoonftelling, f.
Pfoflrate, neergeftrekt, vo®r
over, adj.
To pr off rate one'sfelf, zlch neder-
ftrekken , nederbuigen , tevoei
▼alien, eenen voetval doen, y.
P r oft ration, nederftrekking , f
voetval, m.
To protect, befchermen , befchut
ten , y.
Protemon, befcherming , befchut-
ting,/.
Proteeior, befchermer, befcbut-
ter, m.
PïotfBorate-, regentfchap van het
rijk , n.
To protend, uitfteken , v.
Protervity, gemelijkheid, yS
P rote ft, verklaarfchrift, n.
Toprctefl,\>Qi\n%^n, weigeren,y.
Proteftant, proteftant, m.
Proteftantifm, protestantendom,«
Proteftatiên, betuiging, openlij-
ke verklaring, vrijbeiuiging,
tegenkanting,/.
Prototype, eerfte voorbeeld, «.
ro/>ro/ffl5f,uitfteIlen,verlengen,y.
PRO.
245
ProtraSler, uitfteller, m,
ProtraStion, u'tftell ng,/.
To protrude, voorwaarts ftoe«
ten, y.
Protuberant, uitpuilend, adj.
Proud, hoovaardig, grootsch,
moedig,hoogmeedig, verwaantl,
adj, lijk, adv.
Prjudly, hoovaardiglijk, ady.
Toprove, bewijzen, blijken,htn
vallen,beproeven, y.; becan*f
prnve it, hij kan het niet bc-
wijzem
Proyeable, bewijsbaar, adj,
Proyendfr, voeder, voedfel, ir.
Proyerb,VpTeuk,f. fpr eek woord,«.
/»/•öVdT^/^ï/jfpreek woordelijk,
To provide, verzorgen,voorzien, y.
Provided, mits dat, adv.
Providence ,yooiZiQmghQid, vooi^
uitzorg, voorzorg,/.
Provident, providential, verzor-
gend , voorzigt g, ady.
Providently , voorzigtiglijk , adv.
Provider, verzorger, verfchai-
fer, nt.
Province, landfchap, n*
Provincial , landfcbappe! jk ,
boersch, adfi
Provifionr voorziening, voor-
zorg , /. voorraad, m,
Proyifionel, bij voorraad, voor het
tegenwoordige, tot nadere gele-
genheid , adj. lijk, ady.
Proyifb, beding, «.voorwaarde. /.
Provocation, ophittiog, aaoprk»
keling, aauporring , teibing
uitdaging, /.
Provocative, tergend, adj.
To provoke, tergen, aanprikke-
len , ophitfen, y.
Provoker, terger , m.
Provokingly, tergend.
Priwq/2, provoost, m.
Proyoflpiip , provo ostfchap, n.
Prow of a fhip, voorfteven van
een fch p , m.
Prowefs, dapperheid, manhaf-
t gheid , /,
To prowl, op buit uitgaan, drop-
pen, y»
L 3

J