Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
«44
PRO.
PRO.
Prone, geneigd, adj,
Pronenejs, genei dheid, neiging, ƒ,
Prong, boeren gavel, drietand, iw.
Pronoun, voornaamwoord, n.
To pronounce,uiiTpreken,verkla
ren, y.
P/onounciation, uitfpraak, ƒ.
P-oof, proef, ƒ. bewijs, n,
Toprop,onderfieunen, fturten,v
Prop, ftut, ftcunpaal,w. fcbraag,/
Tff propagate, voortplanten, uit
breiden, y.
Propaeation, voortplanting, ver-
breiding , ƒ.
Prop mentor, voortplanter, ver
brei der, m.
To propel > voortdrijven, vooriftu
wen, y.
To propend, overhellen , v.
Propendency, overhelling, f,
Propenfe, geneigd, genegen, adj,
Propenfion, propenpty, genegen
heid ,f, trek , m, geneigdheid ,/.
Proper, e'gen, adj.
Properly, eigenUjit, cdvi
Properr.ejs, gefchiktheid, f.
Property, eigendom, m, eigen-
fchap, ƒ,
Pruphecv^ voorzegging, ƒ,
To prophefy, voorzeggen, v.
P t-phet , voorzegger, profeet,
nt,
prophete fs, profetes, ƒ.
propheikal, voorzeggend, cdj,
Topropiif/i^^»voorzeggen, voor-
zegg ng doen, y.
Propir^ttUy, maagf hap, f
Propitiable , verzoenbaar, edj,
Z"propitiate, verzoenen, bevre
digen, y.
Propitiation^ verzoening,
propitiatory, verzoenend, adj,
propitiator, verzoener, m,
P 'opitious, genadig , gunfti^, adf,
Iijk, ady
Proponent, iemand , die eenen|
voorflag doet, m,
/>Ki?'ff?/oB,gelijkmat'gheid,even
red gheid, overeenkomst,/.
To proper don, evenredig maken,
of verUeelen, y» . ,
Proportionable, proportional, ge*
lijkmai g , evenredig , over-
een kom Üig , adj. I jk , ady,
To proportionate, evenred g met
iets anders maken, y,
Proportionatenefs,tvtr{XQd%hc\ó,f,
Propofal, voorftel, n, voorflag, m,
To propofe, voox^QWtxi, voorne-
men, y,
Propofer , voor (Ie lier ^ m,
Propojiiion, voorftelling, f, voor-
ftel, n,
To propound, voorftellen, v,
, voorfteller, opkoo-
per, m.
Propping, ondcrftuttng, f.
Proprietary, proprietor, eige-
naar, m,
Proprietrefs^ eigenares, bezie,
fter, f,
T'ropri^/y, eigenfchap , igen-
dom, m,
To propugn , verdedigen, y.
PropHifton, voortdrijving, ƒ.
Pnipugnation, verdediging, /.
Prorogotinn,M tftelling./*.; tfiepro»
rogation <-f tht parliament, op-
fchorting der zitting van het
Parlement.
To prorogue , u'tftellen , opfchor-
ten , verfcluüven., v,
Prcriiption, uitbersting, f,
Profaick, prozaisch , rijmeloos,
adj,
Toprofcrtbes verbannen, uitban-
nen , vogelvrij verklaren, y.
fro/cripf 10«,verbanning, uitban-
ning, /.
Profcript, baling, m.
Proftfjonrijm, fl/f/ ; he writes yerfe
better than profe, hij fchrifc
beter rijm dan onr jm.
To pi c/;^"«/^,vervolgen,achtervol-
gen , voortzetten, bevorderen,v.
l'T iCectiting ,profecution , v^rrs o -
g'ng, achtervolging, voortzet-
ti g, bevordering,/.
Prol'tcutor, vervolger, aankla.
ger, m.
Projelyte, geloofsgenoot, aanko.
melmg, nieuw bekeerde, m*