Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
pro.
van ter zijMe af geheel ziet.
,voorrteeJ, gewin, rut, «.
To proüt, voordeel doen , win^r
doen, vorderen4 toe nut ver-
trekken, V.
P/9fitubley voordcejfg,'m:ftjg,
Prf'fiiahiereps, nuttighai, voer»
decligheid , f.
Pjufitabiy , vooTJeeïfgUjk,, ndv.
Pi (ifitlefs, nutteJ oos, onvoordee-
Jig, fidj,
P/ofligate y on;;c!'onden , verwil
derd , ondeugend , adj,
To profligatey verivilderen, y,
Projluencey volle ftroom , over
vloed , m,
Apyittnrf , diep, diepzinnig, adj,
lijk, ady,
Profoundnefs. profiind'Uy, d epte
diepzinnigheid, /.
Pro fundi ty, ciiepte , ƒ.
Profuje, overtoll'g, adf, l]jk,ady.
Profufely y overtoIIigUjk, ady,
Profufenefs y overtolligheid, f,
Profuftouy groote overvloed, m.
To prog, fchrapen . v.
ProgenitOTS ,, voo''ü »ders, nu
prrgeny y nageHaclit, 71,
To prognoflicate^VQOTZQ^QVty voor
fpe Hen, v.
PrognoHication, voorzegging, f
Pregnoflicaior, waarzegger, voor-
zegger, tn,
Prognofiick y voorfpellead, adj,
Progrefs »voortgang,w.aangroei-
Jing,/.
Progrsfton, trapswijze vocrtoang.
opklimming, f,
Progreffionaly voorgaande, ad],
To pronihity verbieden, r,
Probihiter^ vcrbieder, m, '
Prohibitingy verbieding,/.
Prohihitiony verbod, beletrcl,^.
ProhibHoryy verbiedend, ndj,
Pro/tfiJ,ontwerp, voornemen,».
rc7/»ro/(f^f,voorflaan,ontwerpen, y.
Prcjedllony projcSiingy ontwer
Proisdlor, ontwerper, m,
To prolate, uitfpreken, voordra
gen, y.
PRO.
243
Prolate , vlak, adv, ,
P.o'ationy voortbreng'ng, u t
fprek'ng,
Prol'ifical,prolific, vruchtbaar,adj.
ProHftcation, vruchtbaarmaking, ƒ.
Prolix, wijdloopig, adj,
ProI'xHy, wijdloopigheid, f,
'Prolog'je, voorrede, inleiding,/.
i'o prolong, verlengen, uitrek-
'I ken, V."
\Prolongation , verlenging, /.
Prolonger, veil enger, m,
\Prolufton , fpel, vermaak, n.
Prominence, lütfleking, uitpui-
ling,/.
Prominent], uitftekend, uitpui-
lend, adj,
Promif uous , vermengd , adj.
lijk, adv,
Promife, belofte, toezegging,/.
To promife, beloven, toezeg
gen, y.
Promijebreach,viooT6.hTtM\t\% ,het
niet houden eener belofte.
Proniifer, belover, m,
Promijfory, belovend , adj.
Promontory , kaap ,/uid\oek, m,
voorgebergte, u,
To promote, bevorderen, voort-
zetten , verhoogen , y.
Promoter, voortzetter, m.
Promotion, bevordering , voort-
zetting, verhoog'ng, /
Prompt, vaardig, gereed, fnel,
gezwind, adj
To prompt,aanraden, aanftoken ,
aanporren, v.
Prompter , aanrader , rollezer
op den fchouwburg, m.
Pi'moting aanporring, infte-
kinfr., /.
Protvpt'tude, vaardigheid,gereed-
heid, gezwindhe d,/.
Promptly , geredel jK, vaar digi jk,
gezviindeiijk. ady,
Promptnefs yWtkZTóX^hQid, gereed-
heid,/.
Pro nptuary, fpijskam ?r, bottcla.
rii» /
To pro mulgate ^ verkondigen, v.
Promulgation, verkondising , /.
a