Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PRE.
To predpitate ^nederdoot^n , ne
derlraijten, v.
Precipiious, Heil, haastig, kop-
p'g, adi.
Trtcifenaauwkeurig, fl^y
lijk, ady»
Prectfton, flipte bepaling, fb'pt-
he d, naau v keurigheid , /.
To prechide , uitflu ten, y.
P*icocions, vreeg rijp, adj*
Predcuous, van proüi levende ,
adj,
Piedcl, het ftetcn, rooven, «.
/tf V r oege r O verlede n,<i
Prtdeceii'Qr j voorzaat, w.
To fchikken, y.
Predejlination, voorbe fchikking,/
Topredeiern.ine, voorbefluiten, y.
predicinty bevestiger, m*
To predik, voortellen , y.
Predii^ioK, voojzcgging, waar-
zegging , /;
Piedominant , opperheerfchend,
heerfchappijvoerend, adj*
Tq predominate, overheerfcben, y.
PredtleSlm , voorverkiezing, ĥ
VrennUience, Voorrang,
PreemihSiit y uitmuntend, adj.
PraxcelUucet vo or tre ffèli jk heid,/!
Pre face , voorrede, f\
PrefcSi, landvoogd , nu
ropf^/tfr, achten,den voorrargge
PUB.

Piejudice, vooroordeel, nadeel,
n. beradecl ng> /
To prejudice, bcnadeelen, y*
Prejudicial, nadeelig, fchadelijk,
hmderlijk, adj.
Prelacy, kerkvocgd'jfchap,
Preleclion, lezing, /.
Prelate, kerkvoogd, «t.
Prelimirtary , vooraigaande, ;
a prelin.iruiry dij cour je ^ een
voorafgaand gefprek , voorre-
de, icle:üing.
Prelude , Yoorfpel, begin , n.
Premature, te vroeg, ontijdig, adf,
TD prerieditme, voorbedenkeiï ^ y,
Premediti-tion, voorbedenking,/.
To pre.'Atrit, vorraf verdienen/
Toprcmife, vcoraiTpreken, voor-
afïtellen, y
P/emifes, voorgemelde zaken
Premifs ,voo' gaande flellingeeucr
fluitrede, f.
Premium , belooning, f, premie.
Jo preordain, voorbefchikken,
voorbeilemmen , y.
Preordination, voorbcfchikking, ƒ.
preparation, bereiding, voorbe-
reiding , toerusting, f,
preparative, toebereidend, adj,
lo prepare, bereiden, toerusten,
vervaardigen , gereedmaken,
toercgtcn, y.
yen,y.; Iprefer this before that, Preparódnefs, bereidvaardigheid,
ik verkies dit boven dat.
Preference, voorkeur, ƒ. voor-
rang, w.
Preferable, verkieslijker, ac^j
Preferment, verhooging, verhef-
fing , bevorder ng, f,
To prefix , vooraf ftellen , v.
Prefixing,prefi.x ion, vooraanhet h-
ting, voorafbepaiiog,/.
Pregnancy , fcijcrpzinnigheid ,
zwangerheid , f.
Pregnant, zwanger, nadrukke
lijk, krachtig, dringend, adj.
gereedheid, f,
Prepaier, bereider, toeregter,
vervaaidiécr, m,
lo prepvnderate , overwegen, y.
Prepojition , voorfleUing,/. voor-
zeift'l, n,
ToprtpvJ/efs, voorinnemen, voor-
bezitten.
Prepof/i/Jionlf'vooTbQziningyVooT-
inneming, ƒ. vooroordeel , n,
P) tpoflerous, averegts, verkeerd,
ady.
.............., ....^. Prepotcncy^ overmaat, f,
To prejudge, vooraf oordeelen . y,\Prei. iice , cverhuid, /,
PrejitiHcate > bevooroordeeld ,P. fu>s{ith'e,VQOxre%Un,\theking^s
voor-ngenomen , adj, ! ^rfra«ff//yf,deskoning$ voorregt.
Pitj..dicaiiun, v< nr.isjQng veorhet Pr''f(isc^ voorfpelling, /. voorbe-
cnJerzoek,/. 1- <Iui dfel, vooiteckcn, n*
I