Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
POS.
Pite^ as toporea thing, iets Tan'
nabij' befnuffclen.
P )ftnefs, poreusheid , /
Pnk, fpek,
Pifouss luchtig, adj.
Porpvife, bruinvisch, w,
Poi raceous , groenachtig , adj.
Porridge, foep, f,; ihilk porridge,
melkpap, bri.
Porringer, kommetje,/?.; a pewter
porrinne^r eexk tinnen kommetje.
Porty zeehaven, ĥ
Portable, draagbaar, adi,
Portablenefs, drageijkheid, /.
To portcullis, op- ofinlluiten, >.
Toporf^«^,voorbedu den, verkon
digen, y.
Porterage, draagloon, krulloon,
fleeploon, n.
Porter , portier, m.
Porter, drager, m»
Portfolio, brieventas, ot.
Port-holes, gefchutpoorten, /.
plur.
Portico, overdekte galerij, f*
Portion , deel, gedeelte,
To portion, verdeden, v.
Portlinefs, deftige geftalte, f.
i^or/Zy»deftig, wel gemaakt, edy.',,
portiy gait, deftige gang.
Portman, poorter, burger, in
woner, m.
Portrait, portraiture, afbeeld
fel,
Topor^r<7V.afbeelden, uitfchilde
ren, v.
To poie , verpoozen, v.
Pofition, ftelling, f.
Pofitive, ftelliu, volftrekt, adf,
P.jJitively, ftelliglijk, adv
P^jïure, geftelten s , gefteldh.id
lifi^iog. f ftand, m.
To pcpfsM zitten, v.;poffeffed with
the devil, van den duivel be
zeten ; ƒ am pojfejfed of it, ik
beb er het bezit van
P-U'JPon, bezit, ff. bezitting, f
Pof^five, bez tiend, adj,
P'Jj jjo' , bezitter, jw.
Pujfcjfory, hei regt van bezitten, n.
P Ability , mogelijkheid,
pou.
437
P -fihle, mogelijk, gebenrh•ƒk,^7/^ƒ.;
how is it pojfible, hoe is het
mogel jk.
P'iftbly, mi^fchien, alv,
Pojl, post, ftijl, ff?, ambt, n, be*
diening, /.
P>(i, bode, m,horfe,post'
paard, n \pofl opce, poj-terij, ƒ,
Pofimafter, postmeester; post.
houder.
To pofi, plaatfeii,v •; to pofl away,
voortfpoeden.
Po/lage ,posfgeld , ». brieveport,/.
Pojlerior. achter na, adj.; Tiberius
was pofterior to Augnjius, Tibe*
r us volgde achter Augustus.
Pojierity, nakomelingfchap, af-«
komst, f, nakomelingen, m.
Popern , kleine deur of poort.
Pojlhumous, na iemands dood;
po{ihumous works, nagelatene
werken.
Pojiil, kantteekening , f,
Pojlillion postrijder, m,
To pojlpone, uitftellen, y.
Poflfcript, nafchr ft , n,
To pojlulate , eifchen, y.
Pofiulaiinn, eifch ng ,
ftand,fK.geftal:e,honding./»
Pofy, z nfpreuk, ƒ.
Pot, pot ,m.; pot'hdle, potlepel,
n>,;pot herbs, moeskruid, n*;
pot-ajlies, potasch. ƒ
Potatoe, aardappel, m.
Potent, magt g , fterk, a^^j.
Poientate, vorst, m.
Potential, vermogend, adj.
Potion, artfenijdrank, m, drank-
je, n.
Pottage, potfpijs, pottazle , f.
Potter , potte bakker, m, ipott-.r^t
clay, potaarde , ƒ.; potter*s fhop,
pottewinkel, m.
Pouch, zakbearsje, n.
Poverty armoede, f,
Poult, jong kuiuen , n,
P ultcrer, vogelkooper, m,
pjult y, pluimgedierte,
pjTinc<, klaauw van een* roof*
vogel, /.
To pounceimQtdc klatuwen grij^