Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
230
m
PER.
wsm
P.:Tfpkactty t fchranderdoorzigt,
ftiedig begr p , n.
Perjpicaciotis , fchran-
dc , fned g , adj.
P.rjpkuHyy klaarheid, duidelijk
hoid , ƒ.
PerfptcuQutduidelijk, adj.
Perfpirable, doorwafembaar, adj,
PerfpiratÏQn, Uitwafeming, ut
diimpiiig, /.
To perfplre, doordringen, door
wafemen, doorzweeten, v,
To perftringe, (een onderwerp)
eventjes aanrocien, v.
Perfwidahhy overreeJbaar, adj.
To p^r/tffl^^tf, overreden, overha
len, V,
Psrfucder, overreder, m.
Pdrfnafioriy overreding, aanra-
dng, gezindheid, /. gevoe
len n,
Perjuaftvc , overredend . adj.^
Perfunfory, overtuigend, adj
P^rt, fnedg, levendig, fcherp,
vlug, fli?.
Tcpettairiy iemand toebehoorcn,
raken of aangaan, r.
Pertinacwus , hardnekkig, ftug
ftijfhoofd g, fl.'.y.
Pertinacwfncfs^ pertinac ty. hard
nekkighe d, halftarrigheid, f.
Pertinent, behoorlijk, gevoeg-
zaam, adj.
Pertingent, re kende tot ••• adj.
ptrtnefS'i vlugheid, vr'ipotig
heid 3 fpicsvinnigheid , ƒ.
To perturb, pertnrbat^, ftoren,
omroeren, ontroering, v»
Perturbationy ontroering, verfto-
nng,/.
Pertiirbator, verftoorder, beroer-
der, m»
To pervade, doorgaan, doordrin
gen, V.
Perver Je, verkeerd, dwars, ver-
waaid , koppig, etdj lijk, ad\.
P ryerCenefs, perverfity, verkeerd
heid, koppigheid, f.
Perver fion , omkeering, verdraai
^j'ng, A
To*p6ryert, omkeeren, beder-
PET^
ven, verleiden, v.
Perver ter , verleider,«. ^
Pervertibley verleidelijk, arj.
Perverti7:g , verdraaijend , verlei-
dend , adj,
Pcrvefiigation . fcherpe nafpo-
ring, /.
Peryicacmis y hardnekk/g, aCj,
Peryicacity ^ kwaadaardige kop-
pigh-id. /.
Pervious , doordringbaar, iets daar
men door kan komen.
Peruke, pruik, ƒ.
Perukemaker y pruikemaker,»*.
Toperufe, doorlezen, doorbiade-
ren, v.
Pefags y waaggeld, n.
Pc//, pest, pest-
hu s, n,
To ptfler , plagen, overlast aan-
doen, kwelJen, y,
PcHerer , plager, kweller, m.
PcfijfroüSy pestverwekkend,doo"
delijk, vergiftig, adj.
Peftiience, pestziekte, pest, ƒ.
Pejlilent, pejUleraialy aanftekend ,
befmettend , adj.
Pdftie y ftamper, m,
pet y misnoegen, n. verftoord»
heid , gemelijkheid , ƒ,
To pn , bederven, door toege-
vendheid , V.
i^^j^urrf, fpringbus, donderbus,/.
Petition, verzoek, fmeekfchrift, n,
T'petition, verzoeken, fraeeken,v.
Petitioner , verzoeker , fmee-
ker, m
PetrCi fteenzout, falpeter,
Petrification , verfteen ng, /.
To petrify, verfteenen, v.
P-iticoaty vrouwen rok, m.
Pettifogger, kakelaar, aJvokaat
van kwade zaken, m,
Pettinefs, kleinheid.
kribbig, gemelijk, adj.
Pettitoes, pootjes vaneen fpeen.
s^arken, m. plur.
Pe'ty, klein, gering, adj ^petty
larceny , kleine diever j; petty
treajbn , klein verraad,
Petuiancyy dartelheid, baldadig*