Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PER,
PER.
229
PencnTdhim, hartvlies, tt,
Periclitcüoi, gevaar, n,
Pericranium, pannevlies, n»
gevaar, n. bedreiging,/.
Perilous, gevaar! jk , adj.
/as/,omloop,tijdkring, m. tijd-
ftip, n. volzin, m. tjdverwisfe
ling,/, tijdbegrip, tiidbeftek,
n \tUe highejl period of glory, de
hoogfte top van eer; to bring
to a period, tot een einde bren-
gen.
Periodical, oraloopend, afgedeeld,
adj.
To perifi, vergaan , fneuvelen,
verloren gam, v.
Perijhable, vergankelijk , adj,
Toperjuie one*sfelf, een*meineed
begaan, y.
perjured, mereedig, aij.
Perjurer, meineedige, m.
Perjury, valfche eed, m.
Periwig, pruik , /
Peiiwinkle, maagdepalm , m.
Topsrk. opfchikken ,y.',perk up .
opklaren, er vrolijk uitzien, y.
Permanent, duurzaam , beftendig,
adj,
Pcrmifton , toelating, f, verlof
n ; by God*s perm/fiiort ^ met de
toelat ng Gods, zoo bet God
belieft.
To7f.it, toelaten, toeftaan, r.
Permutition , verwisfeling, ver-
ruiling , ƒ.
To permute, verruilen , ver wlsfe»
len, V.
Pernicious , fchadelijk , verderfe-
lijk, adj,
Pernicity, fnelheid, /.
Peroration, befluit eener rede-
voer ng n.
Tope;pcnd, overwegen, y.
Perpendicular, regtftandig. water
ap'.rpendicular line,
eene regtftandige lijn.
Perpendicularly, rcijt op en neer,
ady.
Perper,ft„n , bepeinzing, f,
To pfffp^/rtf^f, be drijven,begaan, V.
P$rpitual ^ eeuwigaurencti ge*
durïg, geftadig, adj, lijk , ady.
Top fp^r^ö/tf, vereeuwigen, eeu*
wig maken, v.
Perpetuation, vereeuwiging , /.
, eeuwig durend ne d, f,
To perplex, oniftellen, verwarren ,
verbijsteren, v.
Perplexity, ontfteltenis, verward-
heid, t)
Perpotation, het zu pen, fterk
drinken.
Perquifite , verkrijging , /.
Perquifuion, naaliwi^eurig onder-
zoek , n. navorfching, /.
Perry, perendrank, m,
Toperjecute, vervolgen, onder^
drukken, y.
PerfecutioH, vervolging, /»
Perfecutor , vervolger , m.
Pet f eyer ance , volharding, /.
Perjeye^ar.t, volhardend, adj,
To ptf'/fv^'^^, volharden, niet van
atwijken, y,
Perjevering, volhard ng, f,
Perfeycringly, bij volharding, tfrfv,
Toperftji, aanhouden . volharden ,
bij bi jven, V ; / perftfl in myre-
folntion , ik bl jf bij mijn voor-
nemen
Perfiftance, aanhouding, vjlhar-
dmi?, ƒ.
Perftjiiye, volhardend, adj.
Pa jon perfoon, m,', a per jon of
qua.i.y, een man van ftaat.
Petjbnable, van bevallige gedaan-
te , adj,
Perjonage, man of vrouw van
rang, groot perfon«adjj.
Perfonal, pcrfoonlijk , adf.
Perfonally ,pQxfooDUi^ ^ io eigen
perfoon , ady,
To perfonate, iemands perfoon
verbeelden, v.
To ptrfonify, een ding als ccn
l>erfoon voorftellen. v.
Z^^rZ/'/fl/ytf ,doorzigtkunde,/. ver-
fchiet, doorzigt, in per»
fpe&iye ,in hetverfchiet;^
of perfpeQive, eene afbeelding
inhetverfch ^v^perfpeSlhe-glafs^
verrek jker, m,
K 7