Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PAS.
pat.
»25
zelfchap ,
Pary^ude, kleinheid , f,
Pafchnl, van pafchen, adj. ; the
Psfchal lamb. hec paaschlani,
Topcfh, kneuzen, verpierieren, r
Pafs^ pas, doortogt, vrjjo reis-
brief. afCche dfchrift, paspoort,
t2 i to come to tafs, gebeuren,
uitvallen, gefcheden, te pa
komen 5 ft cime to pafs as 1
wißfd, het viel ut zoo als k
het wenschte ; to bring to pafs,
doen gefch eden.
T/Jpö/^jVOorbijiaanjdoorreizen^v.
Paßahle, doorgankeliik, infchik
kei jk, middel raat g, adf.
Pajf do, ftjot, m.
Pfljjagg, doortogt, doorgang , m
reis, fpreuk . plaats, ƒ. voor-
val , thete is nopajfage
is geen doorgang 5 pi^a^^-froö/
veerfchu t, f.
Papnger, pa fagier, m.
Pafer, voorbijganger, m,
Pajfibh, lijdeli k a ij.
Pafftng, dooitrekking, doorrei
zing, f
Pafir,g , uitermate, ady,; pa fing-
beH , doodklok.
P.fß^n, hartst<)gc, m, dr ft./; un
ruly pajfton, ongeregelde hans
togt; to giye ontijs felf over to
pafions, zich aan dr ften over-
geven,
Pejftmate, driftig , haastig , op
Joopend, vo-vriogenomen , een-
zijdig, vervoerd , adj. ; togtow
pefftonote, oploopend worden.
pajfionately . hartstogtelijk, adv
p.jfive, lijdend, adj
Puffiyely, op eene lijdende w j
ze, ady»
Pajfport, paspoort, n.
Pajt geleden, over, voorbij,
adj.; in timespafl, in verledc-
re lijd n; it is above twen'.y
years p :ß, het s meer dan t win-
ig jaren geleden; tht dan
gtris pnH , het gevaaris over.
Pcfie,doaßh, dteg^n,', paßeboard,
. bordpapier, n,
K
To^fl^tf,aanplakken , y,',topajle
up, opplakken.
Ptfy?//,'reuki>alletje, n.
Paflime, tijdverdrijf,«, tijdkor«
ting, kortswijl, f,
Paflor. herder, pastoor, m*
Pujlorat, herderlijk , adj.
Paflry cook, pasteibakker, m»
Paflurage. weidmg .
Pafluye Vie\dit,f',pafiuTe'ground,
weiland , n.
To pap ure , weiden , y.
Pat, t k , fTT.; /(j give one a pat ,
iemand eenen tik geven.
To pat, tikken , v.
Patch. moesje , n, lap, ; /o
fei a patch upon a coat, een lap
op eene rok zetten,
Tn patch , lappen, v.
Pa/cher, lapper, m.
Patch'ng, het lappen.
Pate, kop, m h>ofd, n»
PatefaBion, blootftelling, open-
ftellirg , /,
Patent, letters patent^o'pei^Q brie-
ven , brieven vai vejgunn n»,
brieven van octrooi,f;».patent,^.
Pjtentee, %Qocvcoy gepa-
tenteerd, m.
Paiernal, vaderlijk, adj.
Paternity, vadcrfchap, n.
Path, pad. « ; beaten path , ge-
baande weg.
Pathe{ical,pciihetickMv9ege\\)k,
hartroerend, zielroerend, adj,
Pji'hetically, op eene bewege-
lijke wijze, adj,
Pa^hlefs, ongebain.1, adj.
Pathway, voetpad, n.
Patihuiary, dat van degalg is,
Patience. geduld, n. 1 jdzaarihe d,
ƒ.; to have patience, geduld
hebben.
Patient, geduldig, Hjdzaam , adf,
lijk, ady,;to be pa ieni in ar.yerjis
ty, geduldig in tegcnfpoed zijn.
Vatisnt, Ijdcr, zieke, m,
Patiy, net van pas, c.dy
Patriarch, aarts vad-r, oud vader,
patriarch, m,
Patrianhy, aartjvaderfcb^p, st.