Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
out.
Overtaking, inhaling,/.
To overthrow, omwerpen, omkee-
ring, /.
/öov^rMrow,omwerpen, omver-
ftooten, verflaan, verdelgen,v.;
to overthrowan army , een heer
verflaan,
Oveithiower, omftooter, verdel-
ger, m.
omverwerping, /.
Overture , opening, /.
Overturn, omkeer, omval, m
To overturn , omfmijcen , omkee-
ren, y.
To overweigh, overwegen , y.
To overwhelm , overftclpen, v,;
overwhelmed with grief, door
droefheid overftelpt.
Ow^A^jiets, adv,; if ought heamifs,
zoo er iets misdaan is ; for
ought I jaw, voor zoo veelilf
zag.
Ought f behoort, verb, imp,; ii
ought tobefo, het behoort zoo
te zijn.
Oun€e, once , /.
Our, ons, onze, onzen , pron,; this
isours, dit is ons, dit behoort
ons toe ; that is none of ours,
dat is geen van onzen; he is
a friend of ours, hij is van onze
vrienden.
Outi uit, buiten , adv. 6c prep,;
out of fight, out of mind, uithet
oog ut het hart; out,of love,
uit liefde; he went out of doors,
hij ging buiten de deur; to ge
O«/, uitgaan.
To outbrave , braveren, trotfe-
rcn, y.
Outcaft, uitwerpf^I, uitvaagfel,
n, balling, m.
Outcry , geroep , gefchreeuw,
gehuil, rt.
To oxitno, overt re (Ten, y.
Outdoer. overtreffer, w.
Ontzr, bu ren, adj,
O'itp^uird, buitenwacht,/.
O'uhoufe , fchuur, 1 )nts , ƒ,
iiutlaw, vogelvrij, adj,
To outlaws vogel wij verkU'en,y.
PAC
221
Ouf'awry, vogelvrij verklaring, f,
To out leap, iemand ontfnappen, y.
To outliye, ovenevcii, y.
Outmofl, buitenge , odf\
Outrage, fmaad. hoon,«..leed, n,
To outrage, aanranden , y.
Outrageous, fel, w. eed, woedend,
gruwzaam, adj. Ijk , adv,
Otttrageoulnefs,%tv/t\<i2id.\g\\Q\df.
To outride , voorbij rijden, y.
Outright, regt uit, ad.
Outfide, bu ten z jde, f.
Outfireet, achterftraat, f.
Out'A>ard, uitwendig , uiterlijk ,
adj,
To outwit,te flimzijn, y.
To ovi-^,fchuld %z\]Ti;h: hwesevc^y
body money, hij is iedtreen
geld fchuldig.
Owl, uil, m.
OiVfl,eigen, adj ; hefignedit M-itU
hh own hand, h j teekende.hjj
mee zijoe eigene hand.
erkennen, y.; r// '.y will not
own him asking, zij willen htm
niet als koning erkennen.
,eigenaar,OT.,'ƒ öw the owner
ofit,\kben er de eigenaar van;
the owners of a fiip, de feeders
van een fchip,
Ox, os, m, rund, n.
PA.
T)3C€ , ftap , pas , m. tred, fchre-
* de ,/; 10 go a flow pace, lang-
zaam voortgaan; an equalpuce s
een gel jke flap ; a puce in dan-
cing, een pas n het danfen.
To pace^ voetftaps gaan, y.
Pacifïcaiion , bevrediging,/
Pacfic, vreedzaam, ö/y. Ijk,
adv. (lil.
Pacificatory , bevredigend , adj,
Topan/y, bevredigen, vrede ma.
ken , verzoenen , v.
Pacifier, bevrediger, vrede-
maker, verzoeaer, m,
/'flt^,pak,«.baal/.jundcl m,; pack
of cards, fpel k -arten ; a puck <f
hQUnds,f:cr\ koppJ jwihondcu;
Ka ^
v. .
- I

\
f
i;