Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ORA.
opinion., naar iniin gevoelen ;
we are of one opinion , wij zijn
van een gevoelen; it is but a
falfe opiuwn, hct is maar een
valfche waan,
Opimvated^ met zijn eigen gcvoe
Jen ingenomen, adj.
Opium, (opium) flaapdrank , m.
Oppidan , ftedcling , m.
To oppi^erate, verpanden , f.
O.'piiaiion , verpopping , ƒ.
Oppilative, verftoppend, adj.
Opponent , tegenftrevcr, m.
Opportunity , gelegenheid, f,; to
wait for an opportunity , naar
eene gelegenheid wachten.
To oppofe, wederftaan, vvederftre
ven »tegenftaan, tegenkanten, V.
Oppofer , tegenHander, tegenftre
Ver, m.
Opp fite, tegen over, tegenftrij
dig , adj.
"Oppofiiicn, wcderftand, m.
To opprefs, vtrorukken, v.
Opprefjinn, verdrukking , ƒ.
0/>p'<'#ór,verdrukker,onderdruk
ker, m.
Opprobrious y fchandelijk, fnood,
adj\
Opp robi iousnefs,veT wij t,n. fm aad,
r oon, m.
To oppugn,htür jdeo,bevechten,!'
Oppuot.ancy 9 wederftreving, ƒ.
Oppugner, beftrijder, m,
Optahle, wenfc elijk, ad/.
Optative 9 wenfchend, adj.
Optiek, gezigtkuncig , adj.
Op.icks, gezigtkunde, ƒ.
OptimUy t voorcieffelijkheid ,/.
Option , keur , verkiezing, f.
Opnlency, rijkdom, m.
Opuleht, rijk, adj. Ijk, adv.
Or, cf, orj ; two or three , twee
of drie; f iend or foe, vriend
of vijand.
Oracle., godfpraak, ƒ.
0/^fl^, mondeling, 5(7/; the oral law
of thi labbies, de mondelinge
wcjc der rabbijnen.
Orar.'^e, oranjeappel, m.; afe\U
orar-ge , zure oranjeappel.
ORG.

^ran^ery oranjerie, ƒ.
Oration, rede, redenering,/*,
vertoog , gebed , u. ;he made a
long oration , hij maakte eene
lange rede.
Orator, redenaar, m.
Oratory, dat van eene redevoe-
ring is, adj.
Oratory, redeneerkunst, rede-
neerplaats, ƒ,
Qyh , kloot, hemelkring, m.
Orbaiion , berooving, ƒ.
Orbicular , kloot-lond, adj,
0> bicularly , als* een kloot, ady.
Orchard, boomgaard, m.
Toordainy\Tiüc\ï(ix\, \ cvelen ,ver-
ordenen.r ordain c/flM'.ecne
wet indellen; to ordain a min'-
ijler,ecn* predikant bevestigen.
Ordüir.er . inftelier, beveler , w.
Orc'tfr,fchikking,/.last, m bevel,«,
order,/.; the order of woids , dö
fch kk-ng der woorden ; he was
quite out of order, hij was ge-
heel u t z=jn' fchik.
Toorder, fch kken, inrigten , be-
velen , gebieden, y.
Order er , fchikker, m.
Orderly, gefchikcelijk, geregeld,
ordel jk, adv.
Ordinal, rangaanduidend, adf.
Ordinance, inzetting, infteiiiug,
willekeur,/, geichuc, n.
Ordinary 3 gewoonlijk, adj.
Ordinary, gaarkeuken,/.;/o/rr
at an ordinary eene gezette
tafel eten.
Ordinary, gemeenlijk, adv»
To ordinate, aanllellen, v.
Ordination, aanftelling, /•
Ordnance, gefchut, n.
Orduie, drek, m. vuiligheid,/.
Ore, ertf, ongezuiverd metaal, n.
Or gal, gedroogde wijnmoer, /,
Organ, zintuig, n.
Organ, orgel, m.
Organiral, zintuigelijk , adj,
Organifl, orgelfpeler , m.
TO organize. in werking brengen ,
I v.; to organize au army, cen
1 leger in werking brengén.
K 2
1
ï
\
i.

if.