Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
OFF.
O ML
217
itwasa hookofhis, het was eer
zijner boeken; a frtend of
fidiie, een van tnijnevrien ien;
worfhyof piaij', prijz 'nswaar-
é g\of latf, onlangso/i, van
ouds, eenijds.
O/T, af,van, vandaan, ;
ieapt from cff the ftage , hij
fprong van het tooneel af; t
leavf of, aflaten; wlth his ha:
of,met zijnen hoed af; keep hin.
of from it, houd hem daar van
af; 10 put of, afdoen , uitflel-
len ; he went of and on , hij liep
af en aan.
Ofal, overfchotjovergefchocen
brokken.
O/tfwctf,misdaad,/.aanftoot, m.
ergernis • ƒ. leed //; give offence
to nobody, geef niemand erger-
ni?.
To r.jfend, misdoen , ergeren . aan-
ftooc geven, verftoord ma
ken, beleedigen , v.
Offejider, beleediger, misdadiger,
overtreder, m,
Ofend'efs, overtreedfter,
Offen/tve, aanftoocelijk, fcbade-
lijk »hinderlijk, befchadigend
aan - allend . a j.; an ofenftve
fmell, ecn hinderlijke reuk.
Opnfively, op eene aanftootelij-
Ke w jze,bcleedigender wijze ,
adv.
Offerfitenefs, beleedigende hoe
danigheid, walgelijkheid, /.
Ofer , aanbod , n.
To ({er . aanbieden,opdragen
Offert ng; aanbieding, offcring./,
offer, ff,; heave-ojfering, hef-
offer.
Ofertory, oflxTplaats, ƒ.
Ofics, ambt, dienst, m,; to ftte
for an office, naar een am!>t
ftaan; houfeofoficcy heimelijk
gemak, f.
Officer, ambtman, ambtenaar, be-
velhebber, m.
To o-ficiate, dienst doen, kerken»
dienst waarnemen, v,
Offi:ious, gcdienftig, dienstvaar-
d's, adj. lijk, ad^f,
0^r/'j«//;^/>5Sedienftigheid,dienst-
vaaröi^:hcid, /.
'^ffi-g , diepte . ruime zee , ƒ.
cfffcvii r/TTg-jaf fchra ap fj 1 ffch 11 u r-
fel, n.
Of fpring, afkomst, f. geflacht, n,
To ofnfcate, verduisteren, v.
Ofufcation, verduistering , ƒ.
Oft, often dikwijls, dikmaals, me-
nigmaal , adv.; how often ?hoe
menigmaal? very ofien.^ zeer
dikwijls; oftentimes, menigmaal.
Oftward, zeewaarts,failto
the oftwardjZQf^^zxti inzeilen.
Ogee , ogive 9 zekere cirkel of ron-
de band, inde bouwkunst,«.
To (.gte, belonken, v,
Ojler, belonker, m.
0>.' och ! ach ! inteiy,
OH , olie , ƒ ; rape feed-oil. raap.
olie ; /allad'oil, flaolie,
olijfolie; train-oil, whale-oil,
xraan; oil^mill, oliemolen.
To cil, oliën, v.
Oilfnefs, olieacht.'gheid, ƒ,
O'ly ^ olieacluig, adf.
To oint y fineren, zalven, y.
O'ntment, zalf, /.
Oker, oker, m^i yellow oker, geel-
oker; red-oker, roodaard.
0:d, oud,c ii.;an old acquaintance
een oude kennis o/t/ ttfïr.'
ment, hec oude testament; Hom/
old is he ? hoe oud is hij ?
Oldifh 9 ouilachtig, adf..
O Jly, ouderwets, adv*
(hduefs, oudheid, f,
O ive, olijf, w.; olive-tree, olijf-
boom, ta.
Ofibre, hfet omberfpel, n*
Omhrage, fchaduvv,/.
O'ne'et, eijerftruif.
Omen, voorteoken, «.
To oniinaiCy voorfpellen, voor-
duiden, voorzeggen, r.
Ominous, voorduidend, ad/,
Omift-m, nalating,overflanin^,^,
To omit, nalaten, overflann, vjor«
bijgaan, verzuimen, y.
Omittance, nalatigheid,/»
K