Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
a 16
oca
OEC.
Ohtainer, verkrijger , verwer;
ver , m.
To obtemptrcîô, gehoorzamen, v.
Ohtenehration, verduistering, ver
donkering.
Obtention, verkrijging, f.
To ohtefî, f.jieeken , bidden, r.
iJbtefïation, fmeeking, aanroe-
P Dg > /.
OhtreSifztion, laster, achterklap, w;.
To obtrude o^iér ngen,v ; toobiruU
new lüws up'n the people, het
volk n euwe wetten opdrin
gen iV*
OHruder, opdringer, m,
Qbtrufion, opdringng. ƒ,
Obtufe, ftomp, bot , cq.
To ob\(^ r, naar iets, toekeeren, y.
To cbuate, tegengaan , y,
'Obyii-us, voorkomerd , voor de
bard, klaar, duidelijk, zifet
baar, nr'j»
To obumbrate, befchaduwen, r
Obnmbration, bsfchaduAing, f.
Oceafïon, gelegenheid, ƒ. voor-
val, « ; by this oc:jfîor, bij
deze gelegenheid, of bij d t
voorval; 1 gave no occafion fot
it, ik heb er geene aanieidir.f
toe gegeven.
Occaftonal, toevallig, Ijk, adv.
Occident, westen , »,
■Occidental, we:ter$ch, wester-
lijk, adj.
Occipital, van het achterhoofd ,
adj.
Occ'ftnn , doodnug dooding,/.
lo occlude , cpflu ten , y.
Occult, verborgen, geheim, be
dekt, adj.
Occultation, verberging, ƒ
Occupancy, bczitnemng, f.
Occupation , be7jghcid , hundtee
ring, f. ; what (ccupation is he
cf? van wat handtering is h j Î
Occupier, in bezit remer, be
zitter , bewoner, m.
To occupy, innemen , bezitten, be
ftaan, bewonen, v,
To orcwr,ontmoeten, voorkomen,
gefchleden , gebeuren , y.
Occurrence^ ontmoeting, weder-
varing ,ƒ. voorval, n. gefchicde-
•nis, ƒ.
Occurfion, ontmoeting, f,
Oaan ., de groote zee , oceaan, m,
Odlangulas, achthoek g, a'ij,
O&ave, acbtfte , n.
O.^er.nial, achtjarig, adj.
O&ol-er, wijnmaand,/.
Ocicgonr, achthoek, m.
Ocu'far, dat van het oog is, adj. ;
ccular wHnefs, ooggetuige,
Ocr-'Vfl, oogmeester, m.
O.///,oneven, oneffen, m'sfelijk,
zonderling, adj.; an odd number ,
een oneven getal; to play nt
evf'n and odd, even en oneven
fpelen . an odd glove, eene
onfffen handfchoen; odd pranks,
raisfeljke kuren; an odd bufi-
nefs, eene zondcrl nge zaak ;
oddssVerCchW ;at odds, oneens,
overhoop; to fall at odds , on-
eens worden ; th.y are at odds ^
zij liggen overhoop; zij krt-
keelen.
Qdnffs, koddigheid, /,
Ode. lier, r. lierzang, m,
Q-iious, hatelijk, adf.
OdioufnefSi hatelijkheid, f.
Odium , fchande, oneer, blaam , f.
Odorate, {ïeT^L riekend, reukge-
ven d, adj.
Odour, reuk, geur m.
Odori 'erous, welriekend^ geurig,
adj,
Oeconomic, huishoudelijk, a^j,
Oeconomy, huishouding, /. over-
leg, n.
■Of, van, des 5 des , prep,; he is cf
an honeji look , hij ziet er eer-
lijk u't; the duty of man, de
■pHgt van een'mensch; theprïvi*
leges of the fubjcBs, de voor-
regten der onderdanen ; the
glory of God, de heerlijkheid
Gods-; to repent of his fins , be-
rouw hebben over zijne zon •
den', at twelve o'clck, te twaalf
uren; he is thirty ymrs cf
age i hij is derüg jaren oud;