Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
OBS.
OB T.
215
-fing ^ ĥ
■ObiuTgatory, bekîjvjHd, beftraf-
fend, adj\
Oblation, offeraaie, f. offer, «.
ObUaation, verlustiging, /. ver
maak, n»
Obligation, verb:ndcen:s, verplîg-
ting, ƒ verbandfchrifc, «, fcbuld
erkentenis, ƒ.
Obligatory, verbindend, adj.
To oblige, verpîigten, noodzaken,v.
Obliging, vcrplgtenJ, adj.
Obligingly, op eene verpligtcnde
wijze, adv.
Obliger, verpligter , ta.
Oblique t fcheef, fchuin, krom,
adj.
Obliquely, van ter zijden, adv
Obliquity, fcheef heid , /.
To obliterate, uitwisfchen, uit
doen, V.
OblUeraii .n, nitw sfchmg,
(Jblivion , vergeting , vcrgetel
heid ,f,',act of oblivion, plakaat
van vergeting, algemeene ver
filfTenis.
Oblivicus, vergetelijk, adj,
Ob'long, lang.verpig, adj.
Obloquy,verwijt,h. laster, m. op-
fpraak,/
Obmutesczuce, verstomming,/.
Obnoxious, Dnderhevig, oodt^r-
woipen,ftrai baai adj, lijk, anv
O^no.TwwyVi^/j, onderhevigheid,/.
To obnubilate, bewolken , v.
Obreption,werrasCchlne /beilrog,*:.
ObnptMuU!, influipend, adj,
Objcene, vuil, flordig, onkuiscb,
adj. lijk , adv.
Obfcenity, vuile en onkuifchetaal
ol gebaarden, /
Obtvre, donker, duister, (..J,
lijk, aivs
To ooj^ti'i., verdonkeren, ver i» ii-
tereo . v.
Obft »» V ■ id,
duisterheid, /.
Oh/e faii.-i, i eekin. biddinr,/
Ob/equfes, I j«. li,;ten /. oiu ,
Ohfequious, gehoorzaam, gedicn*
figj veranderlijk, adj.
ObfervahUi aanraerkelÜk, opmer-
kelijk, kenbaar, adj,
Objet yance , gedicnft gheid, eer-
bied gheid, opmerking, waar-
neming, f
Objervant, gedienflg, opmer«
kend , waarnemend, eerbiedig,
adj, lijk, adv,
Obferyatlon , waarnem-ng, onder-
houd ng , opmerking, y.
Obferyator, oppasfcr, verrigter,
betrachter, m,
05/ifyiï;«7y,'waarnemingS'plaats,
/•
Foobferye, waarnemen, gadeflaan,
onderhouden , aanmerken, op«
merken, v.
Oi'/ïr/y/r,waarnemer, onderhou-
der, opmerker, m,
Obfepd, bezeten ; obfejje^ by an
evit fpirit, itoor een' boozen
geest bezeten.
Obj.'ffion, . bezeuiag', belege-
ring , /
Objuleti, verouderd , uit het ge-
bru k, adj, ; to grow objolete ,
verouderen.
Obfiacit:,hlndcrpx:i}, verhln ering,
/. beletfa, n,
Obfiinacy, hardnekkigheid, hal-
ftarrigheid, /
Obfliuate hardnekkig, halflarrig»
ftijfkoppig, wrevel coedig, adj,
lijk, adv. ; obfiinate inopi.nion^
ftjfzDng, onverzettelijk.
Objheperaus , fchreeuweod , ge*
ratismakend, ad/,
Objlriciion , verbmdtems, /,
Po objlruSi , verlloppen , toeflop-
pen , veth nderen, y.
Objirudion, verftopping, verhin-
der ng,/,
ibilruüiye, verftoppeni, flop-
pend , aaj,
■ft iient, verhinderend, opflop*
pcnd. adj»
jbfiupefaQion, vcrftomm'ng, /.
To obtain, verkrijgen, verwerven ,
y.; to obtain a fovour , eene
gunst verwerven.
Qymnable, verkrijijbaar, a^»