Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
sro
NET.
NIC.
Nefarious, goddeloos, adj»
A'egation, loochening,/.
weigerend, ontkennend
verzuim, n.
To negle^, verzuimen, verwaarlo
zen, verlosfen, v.; lie negUSls
kis i/tt/j'^hij verzuimt zijnen pligt.
l^eglefiing , verzuim, n,
l^e^Vgence • onachtzaamheid . /.
I^egligent, onachrzaam, achte
loos, adj»
J^eglfge/. fly ^onzchtzzmeWik , ady,
To negociaie,hindQ\dTi)vcny ver-
handelen , verrigien, y.
I^egociationykoojihzvidel .handel
m. onderhandeling, /.
Negoclator, onderhandelaar, f.
J^egro moor, neger,
m,
(als
een
To neigh, briefchen,
paard.) v,
/Neighbour, gehtitiT f buurman , m
buurvrouw, /
JVeighbourhood , nabuurfchap.
buurt, /-
T^ei^hhourlyy vriendelijk, ady,
^either . noch , geen van beiden,
adv,; he can neither go nor ßanä,
h j kan noch gaan noch ftaan;
neither more nor lefsy noch meer
noch minder.
Nephew, neef, w.
Nephritick, graveelig, adj,'
Nepotal, buirenfporig, adj,
Nervey zenuw, /.
Neryelefs, krachteloos, cdj.
Nervous , zenuwachtig, adj,
Nefcience, onwetendheid, onkun«
de, f,
N-fl, nest, n.
Neuegg , nestei, n,
To neflle, nestelen, v.
Nepling, het nestelen, v
Net, net, vischnet, vo|eInet
jagers net, cafl^net, werp
net; draught net, fchrobnet;
net-maker, nettenbre jer, m,
Netherlands, Nederlanden, n.p,
Neihermofl, benedenfte ,adj»
Nettle , netel, m.inettle-buß, ne
tel bosch,
To nettle^ kwellea, ontrusten,
plagen, v.
Neyer, nooit,geen, niet een, «iy.
Neverthelefs, meuemln, adv,
Neuter, neutral^ onzijdig, gee-
nerlei , cdj-; neutirgender, on.
zijdiggeflacht; to Jland-neutral,
zich onz jdig houden.
Neutrality, onzijdigheid,/,
iV^w,nieuw, veisch , a./j ;fome»
what n w, n eu^^achtig ; n(w
fuit of cloaths, n euw kleed;
nevf beer, versch bier; new
hread, versch brood,niwcheeje,
jon^e kaas.
Newgaie, gevangenhu s in Lon-
den; , galgebr« k.
AV i' y. nieuwei jks,orlartgs, adv,;
this bcok is newly come out, dit
boek !s kortelings uitgekomen.
N wntfsy nieuwiijheid, niéuw-
te,/.
AVwj,nieuws, n, nieuwet jdin?,
ƒ; what news f wat nieuws ? th's
is yery good news, d c is eene
zeergoede tijding; uews paper
nieuws-papier,
Next. naast, naaste, daarna, ver-
volgens, toekomend , adj,; I fat
next him, ik zat naast hem; the
next week or month, de naaste
of toekomende week of maand ;
the next year, het toekomende
jaar; ike next day, 'sanderen
daags.
Nib ofa bird, neb of bek van een*
vogel, OT.; nib of a pen, punt
van eene pen.
To nibble, knabbelen, beknabbe*
len , bedillen , y.
Nihbltr, knabbelaar, knibbelaar,
bedJler, m,
.ViiT^, keuiig, lekker, adj.'^ heis
too nice upon that matter, hij iS
al te keurig op die zaak flie is
yery nice in her diet, zij is zeer
lekker op hare fpijze; it is a
yery nice jubjeSi, het is eene
zeer kiefche ftof.
Nicely, keuriglijk, adv,
Nloenefs , nicety, keurigheid,
kleschheid, f.