Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
MOR.
hforaliztnq , zedelijke verkla
^ ring, /.
Mora/s, moeras, ƒ.
Morbidy ziekelijk , adj,
M^ibidnefs, zieköli^kiieid, ƒ.
Mjre, meer, C9mp.; more or lej.^
min of meer; a little n.ore, een
weinig meer; once more, nog
eens; no more, niet meer.
M coyer, daarenboven, daarbe
ne.en, ady,
Ihnif g, morgen, morgenftond,
ochtend;^t/m^i in the morning,
's morgens bij t jds; fro*n morn
iug till night, van den ochtend
tot den avond ; to morrow morn
ing, morgen ochiend.
Morofe, kribbig, adj,
Morojenefs, morojtty , kribbig
he d, f,
M-if^h'w, witte fchurfïhe'd, f,
Ji/örrow, morgen, OT.; on tht mor-
row, 's anderen daags; I wif
cometo morrow, ik zal morgen
komen; good morrow, goeden
morgen.
Morjel, beet, brok, m.
Mor jure, b jting , /.
Mortal, fterfelijk, doodelijk, adj,;
mortal wound, doodelijke wond;
mortal en^my, doodvijand.
Mortals, fterfeiijke menfchen ,
ftervel'ngen ; poor mortals ,
arme ftervelingen.
Mortally, doodel jk , acv^
Mortality, fterfel-jkheid, fterfte ,ƒ;
ther ewas a great mortality in the
army, daar was'eene groote
fterfte in bet leger.
Mortar, vijzel, mortier, m, be
flagen kalk,/.
Mortgage, fchepenkennfs, eene
verpanding van landerijen oï
goederen voor geld, /.
To mortgage, vcrpaflden,r.; he has
mortgaged his land, hij heefr
zijn laud verpand.
Mortgager, hj die een fchepen-
kenns verleend heeft, land
verpander, m.
Mortgaging, verpanding,
MOU
105
Morlife.rous, doodelijk, odj.
Mortification, affterving, verlier-
ving, verrotting,/
To mortify, verfterven, bederven,
verrotten. y.
Mortuary fterf-gift, /.
Mofaicat law, wet Mozes, f,
M'ifs, mos, n,
Mofs'trOlpers, vrijbuiters , m,
plur,
Moffiueis, mo5^fip,heid, /.
iJ/ü/?, mee ste, mei st, f up,; the rh oß
are of that opir.ion , de meesteo
zijn van i'&t gevoelen; moß of
mccbt van alien, voorna-
mel jk, for the moß pat t^ mees*
tendcels, voor hec meerder,,
gedeelte.
M'jßick, fchilders leunflok , m,
Moflly , doorgaans , ady.
Mo tation , geftadige bewegng,/i
Mote, z ertje, n.
Mote, vergndiring, f,
M'ith, mi't, /.
M-dher , moeder,/; his mother*
tungue, zijne moeder raai; tno»
thsr in luw, fchoonmoeder
Wü/Arr, ftiefmoeder; god,
mother y do pheffler ; moiher»^
worth, meerftrkruid, n.
Mother» droe^lom, m.
Motherly, moe der 1 jk , cdj, & -ady.
Motherhood, moederfchap, n,
M thiry, drabbg, adj.
Motion, beweging, aandrijvirgj
voorftelling, ƒ.
To motion, voorflellen . y,
Motionlefs, onbewegelijk, adf,
beweegreden ,/. >
Motley, veelklei.rig» adj,
Mi'to, z nfpreuk. /
To move, bewegen, v.
Miveable, bewe,-;elijk , adj.
M*jyeabtes, roerende goederen.
Moyelefs, bewegelors, adf,
M^yemert, bewefcing, /. ; tht
movement of a wu^ch, de veer
van een uurwerk.
Moyer, beweger, aanrader, ct»
Moying, het bewegen
Mould, vorm, m,i to caß into a-
I 7